Informácie k cenám elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti

Štruktúra ceny elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti bola do konca roka 2009 úradom určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňala dodávku elektriny, distribúciu elektriny a ďalšie regulované zložky ceny. Počnúc rokom 2010 úrad určuje osobitne cenu za samotnú dodávku elektriny a osobitne cenu za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny. Vyplýva to z § 17 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dodávateľ elektriny je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny. Zámerom je podporiť rozvoj trhu s elektrinou a zvýšiť ochranu odberateľa elektriny v domácnosti a to najmä tým, že takto stanovené ceny  sú transparentné a jednoznačne vymedzené na jednotlivé zložky koncovej ceny. Nemalým prínosom je priama porovnateľnosť sadzieb za dodávku elektriny pre domácnosti medzi rôznymi dodávateľmi elektriny. Konkurencia na trhu s elektrinou existuje iba v samotnej dodávke elektriny. V distribúcii elektriny naďalej existuje monopolné postavenie prevádzkovateľa regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy (odberateľ elektriny nemôže zmeniť odberné miesto) a teda cena za distribúciu elektriny sa pri zmene dodávateľa elektriny nemení.

ŠTRUKTÚRA KONCOVEJ (INTEGROVANEJ) CENY ELEKTRINY PRE ODBERATEĽOV ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI :

1. Dodávka elektriny
Cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, schválená alebo určená úradom ako cena maximálna, pozostáva z dvoch  zložiek:

  1. mesačná platba za jedno odberné miesto. Jej výška je maximálne 0,65 €/mes., niektorí dodávatelia elektriny majú túto platbu nižšiu: EUROPE EASY ENERGY SLOVENSKO, a.s. pre všetky sadzby 0,55 €/mes., AC energia s.r.o. pre všetky sadzby 0,50 €/mes. a A. En. Slovensko pre všetky sadzby 0,50 €/mes.

  2. cena za odobratú elektrinu (€/kWh): závisí od množstva spotrebovanej elektriny na danom odbernom mieste. Môže sa používať ako jednopásmová tarifa (1T) alebo ako dvojpásmová tarifa (NT v nízkom pásme a VT vo vysokom pásme).

2. Distribúcia elektriny
Cena za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, schválená alebo určená úradom ako cena pevná, pozostáva z dvoch zložiek:

  1. pevná zložka tarify za distribúciu elektriny. Odzrkadľuje stále náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom (A).
  2. variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny. Závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa. Je vyjadrením miery použitia distribučnej sústavy pre distribúciu elektriny a meraná elektromerom (kWh).

3. Ďalšie zložky koncovej (integrovanej) ceny elektriny, regulované úradom
Fakturovaná koncová cena elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti obsahuje tieto ďalšie regulované zložky, schválené alebo určené úradom ako ceny pevné :

  1. tarifu za straty pri distribúcii elektriny, ktorá zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa na jednotlivých napäťových úrovniach.
  2. tarifu za prevádzkovanie systému. Touto časťou ceny sa koncoví odberatelia elektriny skladajú na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
  3. tarifu za systémové služby. Ide o náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti.

4. Ďalšie zložky koncovej (integrovanej) ceny elektriny, neregulované úradom
Vyúčtovacia faktúra dodávateľa elektriny okrem vyššie uvedených zložiek ceny obsahuje naviac zložky, ktoré úrad nereguluje. Ide o:

  1. odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi vo výške 3,15 €/MWh v roku 2014,
  2. daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %.
Ak odberateľ elektriny v domácnosti zvažuje zmenu dodávateľa elektriny z dôvodu nespokojnosti s výškou koncovej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti, stačí, aby si porovnal iba cenu za samotnú dodávku elektriny, t.j. výšku mesačnej platby za odberné miesto za dodávku elektriny a cenu za samotnú elektrinu. Ostatné zložky ceny sú určené úradom ako pevné ceny a nie sú predmetom konkurencie na trhu.