Ban_corona_2.jpg
Podateľňa ÚRSO bude otvorená
v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Prebiehajúca verejná konzultácia EK k plánovaným poplatkom REMIT

Európska komisia (EK) vypracovala, v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2019/942 o agentúre ACER, návrh spôsobu stanovovania poplatkov súvisiacich s aktivitami na veľkoobchodných trhoch s energiou v zmysle nariadenia REMIT a spustila k návrhu verejnú konzultáciu pre účastníkov trhu.

Úrad dočasne povedie podpredseda JUDr. Milan Kubala, PhD.

Vláda SR odvolala z funkcie predsedu úradu prof. Ľubomíra Jahnátka. V zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v čase neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný predseda úradu, zastupuje ho v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu.

Stránky