ÚRSO z vlastného podnetu zníži ceny plynu

Na základe vývoja cien na medzinárodnom trhu so zemným plynom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dospel k názoru, že trend znižovania cien na trhoch je potrebné premietnuť aj do regulovaných cien pre odberateľov plynu v domácnostiach a pre malé podniky.

Na Slovensku stúpla spotreba pitnej vody

Celková spotreba pitnej vody dodanej verejnými vodovodmi v SR bola v roku 2019 na úrovni 209,4 mil. m³. Zároveň bolo u nás v minulom roku vyprodukovaných 224,8 mil. m³ odpadovej vody odvedenej verejnými kanalizáciami.

Stránky