Tlačová správa

Predseda úradu Jozef Holjenčík dnes po rokovaní Regulačnej rady doručí prezidentovi SR abdikačný list.

Usmernenie pre odberateľov a dodávateľov elektriny

V krátkej dobe nadobudne účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „nová cenová vyhláška“) vyhlásením v Zbierke

Demagógia poslanca Matoviča

Úrad zdôrazňuje, že nedovoľuje nárast povolených výnosov z regulovaných činností jednotlivým prevádzkovateľom distribučných sústav.

Ukončenie cenového konania

Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Implementáciou štandardne používaného pomeru fixnej a variabilnej zložky za distribúciu, chce úrad dosiahnuť efektívne využívanie distribučnej sústavy.

Stránky