ÚRSO uplatňuje pojem „5. regulačné obdobie“

Úrad na základe potrieb aplikačnej praxe zavádza pre súčasné regulačné obdobie označenie „5. regulačné obdobie“. Tento pojem tak nahradí doteraz používané číselné označenie súčasného regulačného obdobia: „od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021“, resp.

Stránky