Ban_corona_2.jpg
Podateľňa ÚRSO bude otvorená
v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Na Slovensku stúpla spotreba pitnej vody

Celková spotreba pitnej vody dodanej verejnými vodovodmi v SR bola v roku 2019 na úrovni 209,4 mil. m³. Zároveň bolo u nás v minulom roku vyprodukovaných 224,8 mil. m³ odpadovej vody odvedenej verejnými kanalizáciami.

Stránky