Úrad začína proces novelizácie vyhlášok

Na základe schválenej regulačnej politiky na roky 2017 – 2021, ktorá definuje ciele a priority pre všetky regulované oblasti, ktoré spadajú do pôsobnosti úradu a vychádzajúc z výsledkov aplikačnej praxe vznikla potreba úprav niektorých zavedených praktík v cenovej regulácii.

Pracovné rokovanie s HEA

Výmena skúseností slovenského a maďarského regulačného úradu v oblasti ich štrukturálneho a finančného riadenia.

Stretnutie so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek prijal pozvanie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka a členom sekcie energetiky tohto združenia predstavil svoju koncepciu posilnenia transparentnosti a efektívnosti regulácie na Slovensku.

Stránky