V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Cenovými rozhodnutiami vo vodnom hospodárstve úrad schvaľuje alebo určuje regulovaným subjektom, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť

 • v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií na základe a v rozsahu potvrdenia o registrácii ceny za:
  • výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ak regulovaný subjekt dodáva pitnú vodu verejným vodovodom konečným odberateľom,
  • výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, ak regulovaný subjekt predáva pitnú vodu inému regulovanému subjektu,
  • dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ak regulovaný subjekt pitnú vodu nakupuje od iného regulovaného subjektu a dodáva verejným vodovodom konečným odberateľom,
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ak regulovaný subjekt odvádza odpadovú vodu verejnou kanalizáciou od konečných producentov a túto aj čistí v čistiarni odpadových vôd,
  • odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ak regulovaný subjekt len odvádza odpadovú vodu verejnou kanalizáciou od konečných producentov,
  • čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ak regulovaný subjekt iba čistí v čistiarni odpadových vôd odpadovú vodu privádzanú verejnou kanalizáciou.
 • v oblasti poskytovania vodohospodárskych služieb ceny za:
  • odber povrchovej vody z vodných tokov,
  • využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
  • odber energetickej vody z vodných tokov.

Potvrdenie o cene úrad vydáva podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) na základe oznámenia obce o cene, podľa ktorého obec, ak  vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa §11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, a to v lehote podľa § 14 ods. 5 písm. c) alebo e) zákona o regulácii a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia.

Rozhodnutiami o zastavení konania úrad zastaví cenové konanie, ak regulovaný subjekt

 • na základe výzvy úradu neodstráni v určenej lehote nedostatky návrhu ceny,
 • predloží návrh ceny, ktorý nebol schválený najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva

alebo, ak úrad

 • o zmene toho istého rozhodnutia už koná,
 • zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia,
 • v konaní o predbežnej otázke na podnet úradu bolo zistené porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré má vplyv na rozhodnutie úradu vo veci samej,
 • počas konania regulovaný subjekt zanikol.

Rozhodnutiami o vyňatí z regulácie úrad rozhoduje o vyňatí regulovaného subjektu, skupiny regulovaných subjektov, regulovanej činnosti alebo skupiny regulovaných činností vtedy, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie.