V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Cenovými rozhodnutiami v tepelnej energetike úrad schvaľuje alebo určuje regulovaným subjektom, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť v tepelnej energetike na základe a v rozsahu povolenia na podnikanie,  cenu za výrobu a dodávku tepla alebo za výrobu, distribúciu a dodávku tepla alebo za distribúciu a dodávku tepla.

Rozhodnutiami o zastavení konania úrad zastaví cenové konanie, ak regulovaný subjekt

  • na základe výzvy úradu neodstráni v určenej lehote nedostatky návrhu ceny,
  • predloží návrh ceny, ktorý nebol schválený najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva

alebo, ak úrad 

  • o zmene toho istého rozhodnutia už koná,
  • zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia,
  • v konaní o predbežnej otázke na podnet úradu bolo zistené porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré má vplyv na rozhodnutie úradu vo veci samej,
  • počas konania regulovaný subjekt zanikol.