Potvrdenia vydané v roku 2021; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2020; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2019; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2018; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2017; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2016; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2015; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2014; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2013; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne] 

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Podľa § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností, ktorými sú výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, povinná požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností.

Za nedodržanie povinnosti predložiť žiadosť uloží úrad regulovanému subjektu pokutu od 100 eur až do výšky 100 000 eur.

Formulár potrebný pre podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o registrácii (xls)

Potvrdenie sa vyžaduje na tieto činnosti :

  • výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
  • distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
  • dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
  • odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
  • čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

(Odkazy na všetky formuláre sa nachádzajú v časti stránky Tlačivá a formuláre/Povolenia a Oznámenia)