V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Cenové rozhodnutia
Cenové rozhodnutia v oblasti plynárenstva pre regulované činnosti v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorými úrad rozhodol o cenách za pripojenie do sietí, poskytovanie podporných služieb v plynárenstve, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, dodávku plynu zraniteľným odberateľom (domácnosti a malé podniky), dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie a výkup plynárenského zariadenia.

Prevádzkové poriadky
Rozhodnutia, ktorými úrad schválil prevádzkové poriadky prevádzkovateľov sietí a prevádzkovateľov zásobníkov plynu. Prevádzkovatelia sietí a prevádzkovatelia zásobníkov plynu vypracovali prevádzkové poriadky v súlade s § 45 ods. 4 a § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Prevádzkové poriadky upravujú podrobnejšie podmienky fungovania trhu s plynom, podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve vrátane obchodných podmienok, lehôt pre pripojenie do siete a prístup do siete a lehôt na poskytovanie služby, ako aj náležitosti príslušných zmlúv uzatváraných na trhu s plynom prevádzkovateľom siete alebo prevádzkovateľom zásobníka plynu.

Obchodné podmienky
Rozhodnutia, ktorými úrad schválil pre dodávateľov plynu obchodné podmienky dodávky plynu, ak je pri dodávke plynu poskytovaná univerzálna služba. Povinnosť vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a predložiť ich úradu na schválenie má každý dodávateľ plynu, ktorý poskytuje univerzálnu službu. Univerzálna služba je služba pre odberateľov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny.

Zastavenie konania
Procesné rozhodnutie, ktorým úrad zastavil cenové konanie alebo konanie o vecnej regulácii (schvaľovanie prevádzkových poriadkov a schvaľovanie obchodných podmienok dodávky plynu).

Pravidlá pre rozvrhovanie
Rozhodnutia, ktorými úrad schválil alebo určil pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre regulovaný subjekt, ktorý tieto pravidlá predkladá úradu na schválenie v súlade s § 16 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predchádzajúci súhlas
Rozhodnutia, ktorými úrad rozhodol vydaní predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete, vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete, skončením pracovného pomeru zamestnanca prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky, údržby alebo rozvoja siete prevádzkovateľa prepravnej siete výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru, voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete, uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete, uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad.