Rozhodnutia vydané v rokoch 2014-2017; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Archív rozhodnutí; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov určujú akým spôsobom regulované subjekty rozvrhujú náklady a výnosy, aktíva a pasíva, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť k danej regulovanej činnosti. Na základe týchto pravidiel sú povinné viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach a pasívach za účelom zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií.