Určenie nominovaného organizátora trhu s elektrinou

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia určil rozhodnutím č. 0001/2015/L-NM zo dňa 25. 11. 2015 spoločnosť OKTE, a.s. za nominovaného organizátora trhu s elektrinou (NEMO) na vykonávanie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov, a to na obdobie štyroch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (od 30. 11. 2015 do 30. 11. 2019).

Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava
Rozhodnutie číslo.: 0001/2015/L-NM, [PDF] zo dňa 25.11.2015