V tejto časti úradnej stránky sa nachádzajú informácie, zverejňované na základe rôznych právnych predpisov a uznesení, vyplývajúce z bežnej činnosti úradu.

  • Informácie o objednávkach, faktúrach a zmluvách
  • Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Informácie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Informácie v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Informácie v zmysle zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
  • Informácie v zmysle zákonov č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
  • Informácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Informácie o voľných pracovných miestach na úrade