Oznámenie pre odberateľov elektriny a zemného plynu od spoločnosti Vaša energia, s.r.o.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznamuje, že pre odberateľov elektriny a zemného plynu od spoločnosti Vaša energia , s.r.o. nastal  od 7. marca 2013 režim dodávateľa poslednej inštancie. Režim  vstupuje do platnosti z dôvodu, že spoločnosť Vaša energia, s.r.o. stratila spôsobilosť  dodávať  elektrinu a plyn  svojim  odberateľom. Znamená to, že elektrinu a plyn im nebude dodávať spoločnosť Vaša energia, s.r.o., ale dodávateľ poslednej inštancie, ktorým je podľa toho, do ktorej regionálnej distribučnej sústavy sú pripojení, spoločnosť  SSE a VSE a  pri plyne  spoločnosti SPP, a.s.. Dodávka elektriny a plynu  nebude v žiadnom prípade prerušená po dobu troch mesiacov. Počas tejto doby zmluvní odberatelia spoločnosti Vaša energia, s.r.o. budú platby za odber elektriny a plynu platiť uvedeným dodávateľom poslednej inštancie až pokiaľ sa sami z vlastnej vôle nerozhodnú zmeniť dodávateľa a uzavrieť s novým dodávateľom zmluvu o dodávke elektriny alebo plynu.

Úrad zdôrazňuje, že na základe  inštitútu dodávateľa poslednej inštancie nie je žiadny dôvod k obavám o dodávku elektriny a plynu a energie budú odberateľom  spoločnosti Vaša energia, s.r.o. dodávané počas režimu dodávateľa poslednej inštancie  spoľahlivo a v požadovanej kvalite.

V Bratislave 13.03.2013

Share this post