Slovenská regulačná legislatíva v energetickom sektore sa opiera o tzv. tretí liberalizačný balíček Európskej únie pre vnútorný trh s elektrinou a plynom.

Tretí balíček bol  od 1. septembra 2012   prostredníctvom nových zákonov o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o energetike transformovaný do slovenskej legislatívy. Kľúčové zmeny, ktoré  priniesla nová legislatíva možno sústrediť do dvoch oblastí. Sú to opatrenia prispievajúce k rozvoju konkurencie na trhu s dodávkami energií a na  zvýšenie ochrany spotrebiteľov.

Legislatívna úprava regulácie sieťových odvetví v sebe zahŕňa široký okruh všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti elektroenergetiky, plynárenstva, tepelnej energetiky a vodného hospodárstva.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rámci svojich právomocí definovaných v zákonoch vydáva vykonávacie (sekundárne) právne predpisy, ktorými sú vyhlášky a výnosy.