História

Regionálne združenie regulátorov energetiky (ERRA) je dobrovoľnou organizáciou skladajúcou sa z nezávislých regulačných orgánov prevažne zo strednej Európy a Eurázie, ako aj z Ázie a Stredného východu.
Svoju činnosť ERRA začala ako spoločnosť pre kooperatívnu výmenu informácií a skúseností medzi 12 regulačnými orgánmi. NARUC- Národná asociácia komisárov regulačných verejných služieb USA (The U.S. National Association of Regulatory Utility Commissioners) prostredníctvom Zmluvy o spolupráci, ktorú uzatvorila s USAID- Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (The US Agency for International Development) organizuje technické fóra, stretnutia a študijné cesty pre regulátorov energetiky vyššie uvedeného regiónu od roku 1999. Počas týchto stretnutí účastníci vyjadrili nevyhnutnosť založenia združenia, ktoré by bolo podobné ako NARUC a ktoré by poskytovalo formálnejšiu platformu pre výmenu skúseností a myšlienok medzi členmi. V roku 1999 bola založená ad-hoc Riadiaca komisia, ktorá začala pracovať na rozvoji štrukturálnych a prevádzkových prvkoch budúcej asociácie, vrátane jej účelu a cieľov. V decembri 2000 bola podpísaná Zakladajúca zmluva 15 členmi, čím sa datuje vznik ERRA v Bukurešti.

Do dnešného dňa ERRA zaznamenáva 23 plných a 14 pridružených členov. Asociácia bola oficiálne zaregistrovaná v apríli 2001 v Maďarsku, kde sídli jej sekretariát. NARUC a USAID neustále podporujú činnosti asociácie.

Účel

Hlavným cieľom združenia je zintenzívniť výmenu informácií a skúseností medzi svojimi členmi a rozširovať prístup ku skúsenostiam regulátorov energií v celosvetovom poňatí.

Zakladajúci členovia zadefinovali účel ERRA nasledovne:

  • Zlepšiť národnú reguláciu energií v členských krajinách,
  • Posilniť vývoj stability regulátorov energií v rámci autonómie a samotného orgánu a zlepšiť kooperáciu medzi regulátormi energií.
  • Okrem toho, ERRA sa úsilie zvýšiť úroveň komunikácie a výmeny informácií, výskumu a skúseností medzi svojimi členmi a zlepšiť prístup k informáciám a skúsenostiam v oblasti regulácie energetiky v celosvetovom meradle a poskytovať možnosti pre školenia.