Pre otázky týkajúce sa energetiky boli v novom zložení Európskej komisie zriadené dve nové oblasti:

  • Energetická únia pod vedením komisára a podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča
  • Oblasť klímy a energetiky pod vedením komisára Miquel Arias Cañete

Zastrešujúcim útvarom pre obe novozriadené oblasti Európskej komisie je Generálne riaditeľstvo pre energetiku, ktoré aj v novej komisii vedie Dominique Ristori.

Základné poslanie DG ENERGY je formulované v nasledovných cieľoch, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a implementáciu európskej energetickej politiky a zavádzanie inovatívnych politík, ako sú:

  • prispievanie k vytváraniu energetického trhu, ktorý poskytuje občanom a podnikom dostupnú energiu, konkurenčné ceny a technologicky rozvinuté energetické služby,
  • podporovanie udržateľnej energetickej produkcie, dopravy a spotreby v súlade s cieľmi EÚ do roku 2020 a s ohľadom na cieľ znižovanie emisií do roku 2050,
  • zlepšovanie podmienok pre bezpečnú dodávku energie v duchu solidarity medzi členskými štátmi.

S rozvojom európskej energetickej politiky sa Generálne riaditeľstvo zameriava na podporu programu Európa 2020, v ktorom je oblasť energetiky zachytená v Energetickej stratégii 2020.

Generálne riaditeľstvo si plní svoje úlohy rôznymi spôsobmi. Napríklad rozvíja strategické analýzy a politiky pre sektor energetiky; podporuje zavŕšenie vnútorného trhu s energiami zahrňujúceho elektrinu, plyn, ropu a ropné produkty, tuhé palivá a jadrovú energiu;  podporuje posilňovanie energetickej infraštruktúry; zaisťuje využívanie pôvodných zdrojov energie bezpečným a konkurencieschopným spôsobom; zabezpečuje, aby trh plnil schválené ciele, najmä v oblasti účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie; podporuje a vykonáva vonkajšiu energetickú politiku EÚ; podporuje energetickú technologickú inováciu; rozvíja najvyspeljšie právne rámce pre oblasť jadrovej energetiky, pokrývajúce ochranné a bezpečnostné záruky, ako aj záruky nešírenia jadrových zbraní; monitoruje zavádzanie existujúcej európskej legislatívy a pripravuje nové legislatívne návrhy; podporuje výmenu osvedčených praktík a poskytuje informácie účastníkom trhu.

Všetky aktivity sa uskutočňujú za významnej podpory odborníkov Výkonnej agentúry pre inováciu a siete (INEA), Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME), Dodávateľskej agentúry Euroatomu (ESA) a Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).