ACER je orgánom Európskej únie zákonne zriadený nariadením (ES) č. 713/2009 Európskeho Parlamentu a Rady z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. Agentúra so sídlom v Ľubľane (Slovinsko) funguje od roku 2011 a je ústredná pre liberalizáciu trhov EÚ s elektrickou energiou a zemným plynom.

Hlavným poslaním agentúry je pomáhať národným regulačným orgánom v oblasti energetiky pri plnení regulačných úloh na úrovni EÚ, ktoré vykonávajú v členských štátoch, a v prípade potreby koordinovať ich kroky.

Agentúra spolupracuje s inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami, najmä národnými regulačnými orgánmi a Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO), pri poskytovaní súboru nástrojov na dokončenie jednotného energetického trhu EÚ.

Hlavné oblasti, na ktoré je zameraná činnosť agentúry:

  • podporovanie rozvoja spoločných pravidiel a iniciatív: agentúra vydáva rámcové usmernenia, ktoré slúžia ako základ na prípravu celoeurópskych sieťových predpisov určených všetkým účastníkom trhu. Agentúra tiež koordinuje regionálne iniciatívy, ktoré predstavujú konkrétne snahy na regionálnej úrovni smerujúce k dosiahnutiu väčšej integrácie trhu,

  • energetická infraštruktúra: agentúra vydáva stanoviská k desaťročným plánom rozvoja sietí z pohľadu zabezpečenia ich súladu s prioritami stanovenými na úrovni EÚ,

  • monitorovanie energetického trhu: hlavným poslaním agentúry je monitorovanie trhu a má tiež veľmi konkrétnu zodpovednosť v oblasti dohľadu nad veľkoobchodným trhom s energiami podľa nariadenia o integrite a transparentnosti trhu s energiami (REMIT), prijatom v roku 2011.