Úrad aktívne spolupracuje s orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a partnerskými regulačnými orgánmi.

Na základe nariadenia (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) sa úrad prostredníctvom svojho zástupcu aktívne zúčastňuje na zasadnutiach Rady regulačných orgánov, ktorá vykonáva dozor nad pôsobnosťou ACER. Rada regulačných orgánov a expertné pracovné skupiny fungujú ako platforma spolupráce pre regulačné orgány a ACER pri zjednocovaní trhu s energiou a harmonizácii regulačných rámcov v rámci cieľov energetickej politiky EÚ.

Úrad sa taktiež zúčastňuje na zasadnutiach Rady európskych energetických regulátorov (CEER), ktoré je nezávislým a dobrovoľným združením energetických regulátorov z členských štátov EÚ a ďalších európskych krajín. CEER dosahuje svoje ciele na úrovni expertných pracovných skupín a slúži ako fórum na výmenu poznatkov a skúseností medzi regulačnými orgánmi. Usiluje sa o vytvorenie jednotného, konkurencieschopného, efektívneho a udržateľného vnútorného trhu s elektrinou a plynom v Európe.

Od roku 2001 je úrad členom Regionálneho združenia regulátorov energetiky (ERRA), ktoré združuje regulačné orgány z krajín Európy, Ázie, Afriky, Stredného východu a Severnej a Južnej Ameriky. Činnosť ERRA je zameraná na formovanie stálej spolupráce medzi regulačnými orgánmi, výmenu informácií a regulačných skúseností, zvýšenie prístupu k regulačným poznatkom formou workshopov, seminárov a konferencií.

Úrad koordinuje svoje kroky v medzinárodnej oblasti aj prostredníctvom regionálnej spolupráce a bilaterálnych vzťahov partnerských regulačných úradov.