Úrad aktívne spolupracuje s orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a partnerskými regulačnými orgánmi.

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) bola zriadená v roku 2011 nariadením (ES) 713/2009, ktoré bolo upravené v roku 2019 v rámci balíka Čistá energia pre všetkých Európanov. Úrad sa prostredníctvom svojho zástupcu aktívne zúčastňuje na zasadnutiach Rady regulačných orgánov, ktorá vykonáva dozor nad pôsobnosťou ACER. Rada regulačných orgánov a expertné pracovné skupiny fungujú ako platforma spolupráce pre regulačné orgány a ACER pri zjednocovaní trhu s energiou a harmonizácii regulačných rámcov v rámci cieľov energetickej politiky EÚ.
 
ACER zohráva ústrednú úlohu pri rozvoji energetickej infraštruktúry v celej EÚ a podieľa sa na navrhovaní trhových pravidiel s cieľom posilniť hospodársku súťaž. Koordinuje regionálne a medziregionálne iniciatívy, ktoré sa usilujú o integráciu EÚ trhu. ACER tiež monitoruje prácu európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO) predovšetkým ich plány rozvoja sietí v celej EÚ, ďalej monitoruje fungovanie trhov s plynom a elektrickou energiou, a najmä oblasť  veľkoobchodného obchodu s energiou.
 
Úrad sa v rámci svojho členstva aktívne zúčastňuje zasadnutí Rady európskych energetických regulátorov (CEER), nezávislé a dobrovoľné združenie energetických regulátorov z členských štátov EÚ a ďalších európskych krajín. CEER dosahuje svoje ciele na úrovni expertných pracovných skupín a slúži ako fórum na výmenu poznatkov a skúseností medzi regulačnými orgánmi. Usiluje sa o vytvorenie jednotného, konkurencieschopného, efektívneho a udržateľného vnútorného trhu s elektrinou a plynom v Európe.
 
Od roku 2001 je úrad členom Regionálneho združenia regulátorov energetiky (ERRA), ktoré združuje regulačné orgány z krajín Európy, Ázie, Afriky, Stredného východu a Severnej a Južnej Ameriky. Činnosť ERRA je zameraná na formovanie stálej spolupráce medzi regulačnými orgánmi, výmenu informácií a regulačných skúseností, zvýšenie prístupu k regulačným poznatkom formou workshopov, seminárov a konferencií.
 
Úrad koordinuje svoje kroky v medzinárodnej oblasti aj prostredníctvom regionálnej spolupráce a bilaterálnych vzťahov partnerských regulačných úradov.