Úrad v rozsahu kompetencií ustanovených zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vykonáva kontrolu dodržiavania

zákona o regulácii,

všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, napr.

 • vyhlášok o cenovej regulácii v elektroenergetike, plynárenstve, tepelnej energetike, vo výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom a odvedení a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
 • pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,
 • vyhlášok o štandardoch kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, dodávky tepla, dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

osobitných predpisov, napr.

 • vo vymedzenom rozsahu  zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v rozsahu podľa § 90,
 • vo vymedzenom rozsahu  zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
 • vo vymedzenom rozsahu  zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
 • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, 714/2009, 715/2009, 1227/2011,

všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov, napr.

 • vyhláška o spôsobe vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsobe vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forme a termínoch predkladania výstupov z evidencie,
 • vyhláška o spôsobe, rozsahu a štruktúre poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie,
 • vyhláška o postupoch a opatreniach týkajúcich sa uchovávania údajov, forme a obsahu uchovávaných údajov,

právoplatných rozhodnutí úradu, napr.

 • povolenia,
 • cenové rozhodnutia,
 • prevádzkové poriadky prevádzkovateľov distribučných sústav/sietí,
 • obchodné podmienky.

UPOZORNENIE:
Prehľady vykonaných kontrol sa otvárajú v samostatných oknách, v prípade problémov pri ich otváraní je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).