Ing. ANDREJ JURIS, predseda ÚRSO

VZDELANIE:
2008 Executive MBA in Energy Utility Management, Jacobs University, Nemecko
1997 MPA in Economic and Public Policy, Princeton University, USA
1988 Ing., Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Slovenská technická univerzita, SR
Pracovné skúsenosti:
2019 Odborný poradca, Energy Sigma Advisory, Bratislava
Poradenstvo v oblasti stratégie a transformácie energetiky, rozvoja inovácii, riadenia transformačných projektov a trvalého zlepšovania, rozvoja líderstva a riadenia tímov.
2004 - 2019 Predseda predstavenstva / Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, (zástupca investora EON AG) Západoslovenská distribučná, skupina ZSE, Bratislava
Riadenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (~€600 mil obrat a 1500 zamestnancov), riadenie strategických a inovačných projektov, riadenie stratégie a rozvoja spoločnosti.
2005 - 2010 Člen Rady úradu, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Posudzovanie a rozhodovanie prípadov v rozkladovom konaní.
1997 - 2004 Vice Prezident / Špeciálny konzultant, National Economic Research Associates, USA
Poradenstvo pri tvorbe a analýze metód regulácie sieťových odvetví, ekonomické a finančné analýzy, riadenie medzinárodných projektov a pracovných tímov.
1996 – 1997 Stážista, Svetová banka, USA
Analýzy spôsobov regulácie a rozvoja konkurencie v infraštruktúrnych odvetviach.
1994 – 1995 Výkonný riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
Riadenie projektov, tvorba a analýzy opatrení hospodárskej politiky, publikačná činnosť.
1994 Ekonomický poradca, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Bratislava
Analýza obchodnej politiky a zahraničných investícií.
1990 - 1994 Poradca predsedu / Špecialista, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Uplatňovanie protimonopolnej politiky a ekonomické analýzy v energetike a strojárstve.
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
  Slovensky (materinský), anglicky, česky (plynule), rusky (dobre), nemecky (základy)
 
PUBLIKAČNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ (VÝBER):
  Smart grid riešenia - inšpirujúce riešenia z praxe, E-focus konferencia “Nová energetika – Sme na ňu pripravení?” Bratislava, 2018
  Zmierňovanie sociálnych dopadov racionalizácie energetických taríf, (spolu-autor Sarah Voll), Bratislava: Svetová banka a URSO, 2002
  Emergence of Markets in the Natural Gas Industry, Policy Research Working Paper No. 1895, Washington DC: The World Bank, 1998
predseda ÚRSO od: 09.07.2020
 

JUDr. SZABOLCS HODOSY, podpredseda ÚRSO

VZDELANIE:
2012 Rigorózna skúška; odbor Hospodárske a finančné právo
Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského
2007 Magisterské štúdium, odbor Právo
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Pracovné skúsenosti:
2014 vedúci Úseku riadenia investícií, Západoslovenská distribučná, a. s.
riadenie prípravy a realizácie investičných stavieb v hodnote ̴80 mil. €/rok
optimalizácia investičného procesu, integrované manažérstvo (SIM)
2011 - 2013 vedúci Tímu podpory riadenia, Západoslovenská distribučná, a. s.
koordinácia ekonomických aktivít, reporting, manažment riadiacich aktov,
manažment majetkovoprávneho vysporiadania, tvorba koncepcií a metodík
2007 - 2011 vedúci Tímu správy predstavenstva, ZSE Distribúcia, a. s.
organizácia rokovaní orgánov spoločnosti, ochrana obchodného tajomstva, ochrana osobných údajov,
participácia na projektoch zvyšovania efektivity
2006 - 2007 špecialista Tímu regulácie, Západoslovenská energetika, a. s.
tvorba analýz, legislatívnych návrhov, podpora projektu Unbundling
Certifikáty a školenia:
2018, 2019 Certifikát - preškolenie interných audítorov podľa ISO 19011
2011, 2018 Certifikát – školenie interných audítorov podľa ISO 45001:2018 a ISO 19011
2018 Katastrálny zákon
2018 Zákon o ochrane osobných údajov
2018 Intenzívny tréning Manažér 2.0
Komunitné aktivity:
od decembra 2010 poslanec mestského zastupiteľstva, Mesto Dunajská Streda
od novembra 2014 predseda komisie pre financie a majetok, člen mandátovej komisie Mesto Dunajská Streda
Jazykové znalosti:
  slovensky (na úrovni materinského jazyka)
maďarsky (materinský jazyk)
anglicky (plynule)
nemecky (dobre)
latinsky (základy)
Publikácie:
2011 Regulácia sieťových odvetví v podmienkach Slovenskej republiky, Sládkovičovo
Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín
2009 in: Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008, Šamorín
2006 Majetkové vzťahy medzi manželmi – právna komparácia, Bratislava
Záujmy:
  všeobecné dejiny
pozemkové právo (dejiny a vývoj, riešenie majetkovo – právnych vzťahov)
umenie (vážna hudba, výtvarné umenie)
turistika
Podpredseda ÚRSO: od 15.09.2020
 

Ing. MARTIN HORVÁTH, podpredseda ÚRSO

VZDELANIE:
1993 Ekonomická štatistika, Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická Univerzita Bratislava
PRIEBEH ZAMESTNANIA:
2008 Managing partner, SF Consult s.r.o., Bratislava
Poradenstvo v oblasti riadenia, financovania a podnikovej ekonomiky, riadenie projektov, interim manažment
2010 – 2015 CFO, ESH B.V., Bratislava
Riadenie financovania energetického portfólia, úverov a investícií v spoločnom projekte s Kórejským investorom v oblasti OZE
2008 – 2010 Managing partner, SF Consult s.r.o., Bratislava
Analýzy energetických projektov, poradenstvo pri investíciách
2007 – 2008 Riaditeľ pre úverové produkty, ING Bank N.V. (Slovensko), Bratislava
Financovanie firemnej klientely, úverové produkty, riadenie tímu
1997 – 2007 Riaditeľ pobočky zahr. banky, Commerzbank AG, Bratislava
Financovanie firemnej klientely, projektové riadenie, vedenie tímu, tvorba rozpočtov, licenčné konanie s regulátorom pri založení pobočky
1993 – 1997 Vedúci oddelenia úverových analýz, Tatra Banka a.s., Bratislava
Tvorba finančných analýz, člen úverového výboru banky, riadenie tímu
JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
  Slovensky (materinský),
Anglicky (plynule),
Nemecky (plynule),
Taliansky (základy)
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:
  Externý prispievateľ pre forbes.sk a pre portál openiazoch.sk (odborné príspevky na ekonomické a finančné témy)
Podpredseda ÚRSO: od 15.09. 2020