prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc., predseda ÚRSO

Vzdelanie:  
2010 menovanie za vysokoškolského profesora v odbore elektroenergetiky
2008 udelenie titulu Honorary Doctor (Hon.D)
2004 habilitácia na docenta na Materiálovotechnickej fakulte Trnave, STU Bratislava, v odbore materiálové inžinierstvo
2000 vymenovanie za hosťujúceho docenta na CHtF STU Bratislava v odbore technológia makromolekulárnych látok
1991 vedecká hodnosť CSc. v oblasti makromolekulárnej chémie
1973-1978 Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave, zameranie spracovanie plastu a kaučuku
Prax:  
2016 poslanec Národnej rady SR
2012-2016 člen vlády SR poverený riadením MPRV SR - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2010-2012 poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
2006-2010 člen vlády SR poverený riadením MH SR - minister hospodárstva SR
2005-2006 vedúci detašovaného pracoviska materiálovotechnologickej fakulty STU v Nitre
2003-2005 generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra
2001-2003 riaditeľ pre stratégiu Duslo, a.s. Šaľa
1992-2001 generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra, výrobno-technický námestník
1978-1992 VÚSAPL Nitra v rôznych funkciách od výskumného pracovníka až po riaditeľa divízie
  predseda ÚRSO od: 25.7.2017

 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. JOZEF MIHOK, PhD., podpredseda ÚRSO

Vzdelanie:  
2008 menovanie prezidentom Slovenskej republiky - titul „profesor“
2002 vedecko-pedagogický titul „docent“
1999 Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach,
študijný odbor: „Strojárske technológie a materiály“ PhD.
1968-1974 Vysokoškolské vzdelanie - štátna záverečná skúška;
Strojnícka fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach ;
Odbor: „Strojárske technológie a materiály“
Prax:  
2016 vysokoškolský pedagóg, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
2012-2016 predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava
2010-2012 vysokoškolský pedagóg, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
2010-2010 predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava
2007-2010 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DMD GROUP, a.s., Trenčín
2006-2007 poverený vedením Sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2004-2006 vysokoškolský pedagóg, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
2003-2004 generálny riaditeľ Vývoj Martin, a.s.
2000-2002 generálny riaditeľ Refractory Slovakia, s.r.o. Košice
2000 riaditeľ divízie zbraní Zbrojovka Brno, a.s.
1993-1999 konateľ, resp. riaditeľ spoločnosti Breton Breton, Košice
1985-1992 výrobno-technický námestník Elektromont, š. p. Košice
1974-1984 technický asistent, vedúci odboru, úseku, námestník riaditeľaVUES Brno, závod Košice
  podpredseda ÚRSO od: 21.9.2017

 

JUDr. MILAN KUBALA, PhD., podpredseda ÚRSO

Vzdelanie:  
2008-2015 PhD.;
Slovenská technická univerzita v Bratislave;
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1995-2003 JUDr.;
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Prax:  
2010-2016 konateľ a riaditeľ EnergoConstruct, spol. s.r.o.
2006-2010 riaditeľ sekcie podpory riadenia - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s.
2005-2006 riaditeľ odboru organizácie riadenia Slovenské elektrárne, a.s.
2005 výkonný riaditeľ sekcie organizácie riadenia - Slovenské elektrárne, a.s.
2000-2004 riaditeľ odboru organizácie riadenia Slovenské elektrárne, a.s.
2002-2003 podpredseda predstavenstva Energorekrea, a.s.
2000 vedúci oddelenia organizácie riadenia - Slovenské elektrárne, a.s.
1994-2000 predseda KV SOZE, a.s. Slovenské elektrárne, a.s.
1995 člen predstavenstva Investunion, a.s.
1993-1994 predseda Združenia ZO SOZE VET Vodné elektrárne Trenčín
1984-1992 robotník - Vodné elektrárne Trenčín; robotník SPZ Žilina
  podpredseda ÚRSO od: 21.9.2017