Energetická chudoba a zraniteľní odberatelia v energetickom sektore v Európe. Prehľad výskumných projektov v európskych štátoch. (pdf dokument) [29.04.2016]

Správa o dodržiavaní transparentnosti v použití príjmov vyplývajúcich z prideľovania kapacity spojovacích vedení podľa bodu č. 6.5 Prílohy 1 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (pdf dokument) [04.08.2015]

Správa o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy a jej posilnenia, zlepšení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminačného uplatňovania predpisov, ktoré sú potrebné na začlenenie výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (pdf dokument) [16.06.2015]

Návrh na prijatie opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy a jej posilnenia, zlepšení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminačného uplatňovania predpisov, ktoré sú potrebné na začlenenie výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (pdf dokument) [16.06.2015]

Správa o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy a jej posilnenia, zlepšenia prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminačného uplatňovania predpisov, ktoré sú potrebné na začlenenie výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (pdf dokument) [07.06.2013]

Výročné správy úradu (Správy o činnosti úradu)

Správy o plnení štandardov kvality

Správy o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
a o opatreniach na ich dodržiavanie

Národné správy predkladané Komisii ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a plynom

Iné

Prezentácie zo seminára ÚRSO na medzinárodnom veľtrhu ELO SYS v Trenčíne