Regulačná rada

Regulačná rada je jedným z orgánov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), ktorý zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. Regulačná rada má šesť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, a to tak, aby traja členovia Regulačnej rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia na návrh vlády Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky na návrh Regulačnej rady vymenúva a odvoláva predsedu Regulačnej rady.

Do kompetencie Regulačnej rady patrí

a) prijímanie regulačnej politiky, vrátane zmeny alebo doplnenie,
b) rozhodovanie o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam úradu vydaných v konaní o cenovej regulácii, v konaní o vecnej regulácii a v prípade mimoriadnej regulácie, okrem rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiam o uložení pokuty,
c) voľba kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady zo svojich členov,
d) podanie návrhu kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady a návrhu na  odvolanie predsedu Regulačnej rady prezidentovi Slovenskej republiky,
e) voľba podpredsedu Regulačnej rady zo svojich členov,
f) schvaľovanie
   1. návrhov dohôd o vzájomnej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie,
   2. rokovacieho poriadku Regulačnej rady,
   3. správy o činnosti úradu,
   4. zriadenia pracovísk úradu mimo jeho sídla,
   5. ročnej účtovnej závierky úradu,
g) vyjadrovanie sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom.


Ing. Ján Ďuriš, predseda Regulačnej rady

Bydlisko: Višňové

Vzdelanie:

 • SPŠ stavebná Žilina
 • VŠDS Žilina
 • Postgraduálne štúdium na Ústave súdneho inžinierstva

Prax:

 • Cestný investorský útvar Banská Bystrica - projektant
 • Stredoslovenské energetické závody, k. p. - vedúci projektant
 • Slovpap, a. s. - riaditeľ
 • Stredoslovenská energetika, š. p. - ekonóm nákupu
 • Stredoslovenská energetika, a. s. - vedúci odboru verejného obstarávania
 • Stredoslovenská energetika, a. s. - podpredseda predstavenstva
 • znalecká činnosť v odbore stavebníctvo

Člen Rady od: 15.06.2018

Na obdobie: 6 rokov


Ing. Milan Krajčovič, podpredseda Regulačnej rady

Bydlisko: Žilina

Vzdelanie:

 • SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta, Energetické stroje a zariadenia
 • Postgraduálne štúdium: Priemyselná energetika SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta, Energetické stroje a zariadenia

Prax:

 • Stredoslovenské energetické závody k.p. Žilina vedúci referent oddelenia investičnej prípravy a výstavby teplární
 • Ústav racionalizácie priemyslu Žilina – odbor: priemyselná energetika vedúci výskumný pracovník
 • MIKRA, priemyselná energetika Žilina
  majiteľ firmy – podnikateľ v energetike, výrobe, rozvode tepla

Člen Rady od: 11.6.2015

Na obdobie: 6 rokov


JUDr. Ing. Ján Hijj,PhD., člen Regulačnej rady

Bydlisko: Bratislava

Vzdelanie:

 • SVŠ Trebišov Banícka fakulta
 • VŠT Košice Právnická fakulta
 • UK Doktorantské štúdium na PFUK
 • Vedecký titul PhD na PFUK

Prax:

 • PZ Nafta v Michalovciach
 • Československý uránový priemysel Příbram na Dolnej Rožinke, v Spišskej Novej Vsi a Zadnom Chodove - revírnik, vedúci úseku, riaditeľ
 • Štátna banská správa - obvodný banský inšpektor a riaditeľ odboru Štátnej banskej správy
 • Ministerstvo hospodárstva SR - generálny riaditeľ sekcie, zástupca generálneho riaditeľa sekcie energetiky, nerastných surovín a hutníctva a riaditeľ odboru baníctva a hutníctva. Po organizačnej zmene v roku 2001 vo funkcii riaditeľa odboru palív a baníctva
 • Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR - generálny sekretár

Člen Rady od: 11.6.2015

Na obdobie: 6 rokov


Ing. Juraj Doležal, člen Regulačnej rady

Bydlisko: Žilina

Vzdelanie:

 • Ekonomická Univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta

Prax:

 • Stredoslovenské energetické závody, š.p. - ekonóm správy daní a fin.plánu
 • SSE CZ, s.r.o. ČR - štatutárny zástupca dcérskej spoločnosti
 • Stredoslovenská energetika, a.s. - riaditeľ sekcie financie

Člen Rady od: 13.05.2019

Na obdobie: 6 rokov