Ing. Radoslav Naništa, predseda Regulačnej rady

Narodený: 24.1.1957

Bydlisko: Martin

Vzdelanie:

 • Vysoká škola technická v Košiciach,
 • Elektrotechnická fakulta, odbor elektroenergetika

Prax:

 • VE PVE Čierny Váh - technik prevádzky
 • ZTS,š.p. Martin - vedúci odbornotechnický pracovník investičnej výstavby
 • NIDOS, spol. s r. o., Martin - konateľ a manažér pre znaleckú činnosť,
 • súdny znalec v oblasti elektrotechnika a lektor v oblasti znalectva

Člen Rady od: 21.6.2013

Na obdobie: 6 rokov


Ing. Milan Krajčovič, podpredseda Regulačnej rady

Narodený: 07. 09. 1954

Bydlisko: Žilina

Vzdelanie:

 • SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta, Energetické stroje a zariadenia
 • Postgraduálne štúdium: Priemyselná energetika SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta, Energetické stroje a zariadenia

Prax:

 • Stredoslovenské energetické závody k.p. Žilina vedúci referent oddelenia investičnej prípravy a výstavby teplární
 • Ústav racionalizácie priemyslu Žilina – odbor: priemyselná energetika vedúci výskumný pracovník
 • MIKRA, priemyselná energetika Žilina
  majiteľ firmy – podnikateľ v energetike, výrobe, rozvode tepla

Člen Rady od: 11.6.2015

Na obdobie: 6 rokov


Ing. Vladimír Čepko, člen Regulačnej rady

Narodený: 22.4.1960

Bydlisko: Veľké Uherce

Vzdelanie:

 • Vysoká škola ekonomická, fakulta národného hospodárstva, odbor financie
 • Manažérsky kurz poriadaný MH SR a talianskou firmou Enichem Augusta a talianskou vládou v r. 1991-1993
 • Manažérsky kurz Katowická škola manažérov

Prax:

 • Novácke chemické závody a.s. Nováky - finančný riaditeľ
 • Armatury AVEX a.s. Partizánske - riaditeľ spoločnosti
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - riaditeľ odboru cenovej regulácie
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - člen Regulačnej rady

Člen Rady od: 15.11.2011

Na obdobie: 6 rokov


JUDr. Ing. Ján Hijj,PhD., člen Regulačnej rady

Narodený: 18.1.1949

Bydlisko: Bratislava

Vzdelanie:

 • SVŠ Trebišov Banícka fakulta
 • VŠT Košice Právnická fakulta
 • UK Doktorantské štúdium na PFUK
 • Vedecký titul PhD na PFUK

Prax:

 • PZ Nafta v Michalovciach
 • Československý uránový priemysel Příbram na Dolnej Rožinke, v Spišskej Novej Vsi a Zadnom Chodove - revírnik, vedúci úseku, riaditeľ
 • Štátna banská správa - obvodný banský inšpektor a riaditeľ odboru Štátnej banskej správy
 • Ministerstvo hospodárstva SR - generálny riaditeľ sekcie, zástupca generálneho riaditeľa sekcie energetiky, nerastných surovín a hutníctva a riaditeľ odboru baníctva a hutníctva. Po organizačnej zmene v roku 2001 vo funkcii riaditeľa odboru palív a baníctva
 • Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR - generálny sekretár

Člen Rady od: 11.6.2015

Na obdobie: 6 rokov


Ing. Viliam Mikuláš, člen Regulačnej rady

Narodený: 30.8.1954

Bydlisko: Žilina

Vzdelanie:

 • Vysoká škola dopravná Žilina
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Prax:

 • Stredoslovenské plynárenské závody, k.p. Žilina
  odborný referent 1977 - 1984
  vedúci odboru plánovania a financovanie 1984 – 1988
  ekonomicko-obchodný námestník 1988 – 1990
 • Výskumný ústav výpočtovej techniky, š.p. Žilina
  ekonomicko-obchodný námestník
 • Technaco, s.r.o. Žilina - zástupca riaditeľa pre ekonomiku
 • Slovenský plynárenský priemysel š.p. Bratislava
  ekonomicko-obchodný zástupca divízie Slovtransgas 1993-1994
  riaditeľ divízie ekonomiky obchodu a služieb 1994-1997
 • Nafta Trade a.s. Bratislava
  zástupca generálneho riaditeľa 1997-1998
  generálny riaditeľ  1998-2001
 • Žilinská teplárenská a.s. Žilina-  riaditeľ pre ekonomiku a obchod
 • prednosta MÚ Žilina

Člen Rady od: 22.12.2011

Na obdobie: 6 rokov


Ing. Ján Horkovič, člen Regulačnej rady

Narodený: 22.12.1961

Bydlisko: Levice

Vzdelanie:

 • Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Fakulta elektrotechnická,
  Odbor – Elektroenergetika – výroba a rozvod elektrickej energie

Prax:

 • LEVITEX, š.p. Levice – asistent vedúceho energetiky
 • LEVITEX, š.p. Levice – majster údržby merania a regulácie
 • LEVITEX, š.p. Levice – vrchný majster údržby merania a regulácie
 • LEVITEX, š.p. Levice – vedúci divízie energetiky, člen vedenia štátneho podniku
 • Zvarmont, s.r.o. Levice  – obchodný manažér
 • EnergoTech, s.r.o. Levice – riaditeľ a konateľ spoločnosti
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Člen Rady od: 04.09.2013

Na obdobie: 6 rokov