ÚRSO pomáha Ukrajine pri reformovaní trhu s elektrinou

Tlačová správa
15. marec 2016

14. marca začala Európska Únia zastúpená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nový dvojročný projekt partnerstva s Ukrajinským národným regulačným orgánom pre energetiku a verejné služby (NEURC). Táto prelomová udalosť pre ukrajinskú energetiku má názov: „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“ Cieľom je vytvoriť na Ukrajine konkurencieschopný, efektívny a udržateľný trh s elektrickou energiou, ale zároveň dosiahnuť lepšiu ochranu najzraniteľnejších spotrebiteľov. To všetko sa deje pod patronátom ÚRSO. „Úrad dáva k dispozícii svojich najlepších odborníkov. Tí sa budú snažiť, aby ciele projektu boli naplnené a fungovali nielen na papieri, ale aj v realite,“ povedal na otváracej konferencii v Kyjeve predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

V celoeurópskej súťaži o realizáciu tohto projektu zvíťazil ÚRSO ešte minulý rok, čo znamenalo veľký úspech pre celú Slovenskú republiku. Slovenská republika má bohaté skúsenosti v oblasti twinningových projektov a je vnímaná ako krajina, ktorá spomedzi novoprijatých štátov EÚ urobila v liberalizácii trhu s elektrinou najväčší pokrok. V Kyjeve preto odbornú reputáciu Úradu ocenil aj veľvyslanec EÚ na Ukrajine Ján Tombinský: „Reformu trhu s elektrinou na Ukrajine bude možné realizovať len ťažko bez vytvorenia silného a nezávislého energetického regulačného orgánu, ktorého úlohou bude nielen podpora hospodárskej súťaže, ale aj ochrana spotrebiteľov. Aj preto sa v rámci tohto projektu bude vychádzať z odborných znalostí Slovenskej republiky,“ uzavrel veľvyslanec EÚ na Ukrajine. Veľvyslanec SR na Ukrajine Juraj Siváček si zase myslí, že tento projekt ešte viac posilní aj tak dobré vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou: „Slovenskí odborníci budú oporou v tvorbe sekundárnej legislatívy, aby sa Ukrajina čo najrýchlejšie začlenila do medzinárodného energetického trhu.“

Samotný projekt má formu twinningu, čo znamená, že orgán štátnej správy z členskej krajiny Európskej únie, v tomto prípade ÚRSO, pomáha svojmu partnerovi - regulačnému orgánu v nečlenskom štáte v implementácii európskej energetickej a regulačnej legislatívy, budovaní trhu s elektrinou, v prepojení na medzinárodné trhy a v posilňovaní jeho personálnej a inštitucionálnej kapacity. Dôraz sa kladie na povinnosť partnerov dospieť ku konkrétnym výsledkom v podobe zákonov a vyhlášok a ich uvedenie do praxe. Očakáva sa zvýšenie liberalizácie trhu, zavedenie štandardných praktík a vytvorenie podmienok na zapojenie Ukrajiny do jednotného európskeho trhu s elektrinou. Projekt financuje Európska únia a potrvá 24 mesiacov.