Formuláre príloh k vyhláške č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

[07.02.2018]


Vzorové tabuľky - Údaje o odberných miestach za roky 2014, 2015, 2016

[30.05.2017]


Formuláre príloh k vyhláške č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike


Archív:

Formuláre príloh podľa výnosu úradu č. 6/2008 v znení výnosu č. 6/2009, na ktorých regulovaný subjekt predkladá návrh ceny tepla na rok 2011.