Formulár na vydanie potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji predkladá Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, údaje na vydanie potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji podľa § 4b ods. 7, 8 a 9 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[10.07.2019]


Aktualizované formuláre na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v energetike

Žiadosti zasielajte na adresu:

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Odbor vecnej regulácie
Bajkalská 27
P.O. BOX 12
820 07 Bratislava 27Vzory oznámení v zmysle § 11 ods. 1 zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č.100/2014 Z.z.