Aktualizované formuláre na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v energetike

Žiadosti zasielajte na adresu:

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Odbor vecnej regulácie
Bajkalská 27
P.O. BOX 12
820 07 Bratislava 27Vzory oznámení v zmysle § 11 ods. 1 zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č.100/2014 Z.z.