Tabuľky na zber údajov (príloha 1 - 9 vyhlášky č. 446/2012 Z.z.)

 

Výstupy z účtovnej evidencie  sa podľa vyhlášky č. 446/2012 Z. z.  predkladajú úradu do 30. apríla nasledujúceho roka elektronicky a písomne.

Adresa pre elektronické zásielky: uctovna_evidencia[at]urso.gov.sk
do predmetu e-mailovej správy uveďte obchodné meno spoločnosti
 

Adresa pre listové zásielky:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Odbor  monitoringu a analýz
ul. Pavla Mudroňa 45
036 01 Martin,

Kontaktné osoby:
Ing. Hulla Marián tel.: 043/401 1712
 

Výstupy z účtovnej evidencie sa predkladajú v rozsahu podľa priložených tabuliek.
Do tabuliek sa uvádzajú údaje do nepodfarbených buniek.
Z dôvodu zabezpečenia vybraných buniek heslom sú tabuľky prístupné iba vo formáte xls.

Ak regulovaný subjekt v danom roku nevykonával regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo v plynárenstve, oznámi túto skutočnosť do 30.4. nasledujúceho roka na jednu z vyššie uvedených adries a priložené tabuľky nevyplňuje.