[09.02.2017]


Povinné hlásenie výrobcov elektriny

[17.01.2017]


Usmernenie k elektronickému podávaniu cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

Cenové podania od výrobcov elektriny z OZE a VUKVET zasielajte na e-mailovú adresu podaniaozekvet@urso.gov.sk. (Do predmetu správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny)

Originál cenového návrhu je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu.
 

13.10.2016


Podklady k návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 260/2016 Z. z.

10.10.2016


Vzorové zápisnica z valného zhromaždenia (prevzaté tarify za distribúciu elektriny do návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017, vlastný návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

03.10.2016


Žiadosti pre vydanie a uznanie záruky pôvodu elektriny z OZE a VUKV

Žiadosti zasielajte na adresu:

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Odbor vecnej regulácie
Bajkalská 27
P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27

alebo na e-mailovú adresu zaruky@urso.gov.sk.

V prípade otázok kontaktujte: Mgr. Miroslava Ganajová, Mgr. Ingrid Bežová, tel. č. 02/581 004 59.


  • Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla (RTF)
    za predchádzajúci kalendárny rok 2013 podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.
      [05.02.2014]

 

Usmernenie k elektronickému podávaniu cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

Cenové podania od výrobcov elektriny z OZE a VUKVET
zasielajte na e-mailovú adresu podaniaozekvet@urso.gov.sk.

 

Do predmetu správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny.
Originál cenového návrhu je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu.
  [15.08.2013]Vzorová zápisnica z valného zhromaždenia (OZE, KVET) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

10.08.2012