[09.02.2017]


Žiadosti pre vydanie a uznanie záruky pôvodu elektriny z OZE a VUKV

Elektronické podávanie žiadostí pre vydávanie záruk pôvodu za elektrinu vyrobenú od 1. januára 2018

[01.02.2018]


Povinné hlásenie výrobcov elektriny

[17.01.2017]


Podávanie cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

[01.08.2017]


Podklady k návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 260/2016 Z. z.

10.10.2016


Vzorové zápisnica z valného zhromaždenia (prevzaté tarify za distribúciu elektriny do návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017, vlastný návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

03.10.2016


  • Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla (RTF)
    za predchádzajúci kalendárny rok 2013 podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.
      [05.02.2014]

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy, biokvapaliny, bioplynu a biometánu za predchádzajúci kalendárny rok


Vzorová zápisnica z valného zhromaždenia (OZE, KVET) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

10.08.2012