Vzorové obchodné podmienky pre oblasť elektroenergetika

  • Vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby dodávky elektriny pre domácnosti [pdf], [docx]
  • Vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky [pdf], [docx]

[22.07.2019]


Žiadosti pre vydanie a uznanie záruky pôvodu elektriny z OZE

Elektronické podávanie žiadostí pre vydávanie záruk pôvodu z OZE za elektrinu vyrobenú od 1. januára 2018

[24.01.2019]


Povinné hlásenie výrobcov elektriny

[12.03.2019]


Podávanie cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

[01.08.2017]


Podklady k návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 260/2016 Z. z.

10.10.2016


Vzorové zápisnica z valného zhromaždenia (prevzaté tarify za distribúciu elektriny do návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017, vlastný návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

03.10.2016


[24.01.2019]


Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy, biokvapaliny, bioplynu a biometánu za predchádzajúci kalendárny rok

[08.01.2019]


Vzorová zápisnica z valného zhromaždenia (OZE, KVET) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

10.08.2012