Usmernenie k elektronickému podávaniu cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

Cenové podania od výrobcov elektriny z OZE a VUKVET zasielajte na e-mailovú adresu podaniaozekvet@urso.gov.sk. (Do predmetu správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny)

Originál cenového návrhu je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu.
 

13.10.2016


Podklady k návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 260/2016 Z. z.

10.10.2016


Vzorové zápisnica z valného zhromaždenia (prevzaté tarify za distribúciu elektriny do návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017, vlastný návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

03.10.2016


Povinné hlásenie výrobcov elektriny:

Hlásenie zasielajte na e-mailovú adresu hlasenia@urso.gov.sk.

Do predmetu správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny.

Originál hlásenia je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Formulár - Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2016; [XLS_Excel 97-2003]
Formulár - Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2016; [ODS_OpenDocument]

Výrobca elektriny je povinný poskytovať úradu (podľa § 27 ods. 2 písm. q) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Zaslaním tohto hlásenia si výrobca elektriny s právom na podporu splní zároveň povinnosť voči URSO podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie k 15. 8. 2016 o uplatnení podpory na nasledujúci kalendárny rok).

Zaslaním hlásenia o výrobe k 30. 05. 2016 na URSO nie je splnená povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona 309/2009 Z. z. voči prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.

[18.01.2016]


Žiadosti pre vydanie a uznanie záruky pôvodu elektriny z OZE a VUKV

Žiadosti zasielajte na adresu:

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Odbor vecnej regulácie
Bajkalská 27
P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27

alebo na e-mailovú adresu zaruky@urso.gov.sk.

V prípade otázok kontaktujte: Mgr. Miroslava Ganajová, Mgr. Ingrid Bežová, tel. č. 02/581 004 59.


  • Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla (RTF)
    za predchádzajúci kalendárny rok 2013 podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.
      [05.02.2014]


 

Usmernenie k elektronickému podávaniu cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

Cenové podania od výrobcov elektriny z OZE a VUKVET
zasielajte na e-mailovú adresu podaniaozekvet@urso.gov.sk.

 

Do predmetu správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny.
Originál cenového návrhu je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu.
  [15.08.2013]Vzorová zápisnica z valného zhromaždenia (OZE, KVET) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

10.08.2012