Vzorové obchodné podmienky pre oblasť elektroenergetika

  • Vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby dodávky elektriny pre domácnosti [pdf], [docx]
  • Vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky [pdf], [docx]

[26.08.2020]


Informácia o prevode povinností týkajúcich sa evidencie, prevodu, uznania, uplatnenia a zrušení záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a energie vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vás informuje, že 1. januárom 2020 prechádzajú činnosti týkajúce sa evidencie, prevodu, uznania, uplatnenia a zrušení záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a energie vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou z Úradu na OKTE, a.s. ako organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Táto zmena nastala na základe zákona č. 309/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa prechodného ustanovenia § 18j ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2020 sa skončia podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. Takto začaté konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruky pôvodu dokončí aj po 31.12.2019 úrad.

Od 1.1.2020 bude elektronické vydávanie, prevody, uplatnenie a zrušenie záruk pôvodu implementované v súlade so štandardmi európskej platformy Association of Issuing Bodies (AIB) v elektronickom systéme OKTE, a.s. Táto implementácia zabezpečí aj uznanie záruk pôvodu vydaných v inom členskom štáte EÚ a tiež organizáciu aukcií na záruky pôvodu na elektrinu, na ktorú bolo uplatnené právo na doplatok alebo príplatok.

Zároveň bude naďalej možno uznať a previesť aj záruky pôvodu vydané v členskom štátu EÚ inom ako členskom štáte AIB, pokiaľ taká záruka pôvodu splní požiadavky § 8b ods. 10 zákona č. 309/2009 Z. z., podľa ktorého OKTE, a.s. uzná a zaeviduje záruku pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť.

Kontaktné údaje na spoločnosť OKTE, a. s.:

Ondrej Kulich, non-aib.zpe@okte.sk, +421 916 432 642
Igor Paška, non-aib.zpe@okte.sk, +421 905 340 467


Povinné hlásenie výrobcov elektriny

[12.03.2019]


Podávanie cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

[01.08.2017]


Podklady k návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 260/2016 Z. z.

10.10.2016


Vzorové zápisnica z valného zhromaždenia (prevzaté tarify za distribúciu elektriny do návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017, vlastný návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2017) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

03.10.2016


[24.01.2019]


Žiadosti na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny:

[11.11.2020]


Vzorová zápisnica z valného zhromaždenia (OZE, KVET) pre jedného akcionára (resp. jedného spoločníka), ak ju regulovaný subjekt nevyhotovuje v inej forme. Pre viacosobové spoločnosti sa zápisnica z valného zhromaždenia vyhotoví podľa Obchodného zákonníka.

10.08.2012