UPOZORNENIE:

Vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2019 sa predkladajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví najneskôr do konca februára 2020 podľa nových alebo novelizovaných vyhlášok:

Elektroenergetika
podľa vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny,

Plynárenstvo
podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu,

Tepelná energetika
podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla,

Vodárenstvo
podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou


Elektroenergetika

Postup pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  [16.01.2017]

Postup pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  [05.01.2017]

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná vyplnením formulárov/tabuliek pre činnosti:

 • prenos elektriny,
 • distribúciu elektriny,
 • dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za kalendárny rok t-1 do konca februára roka t.

 1. Písomne na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

   alebo
   

 2. Elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:

formulár - Dodávka elektriny
formulár - Distribúcia elektriny v RDS s počtom odberných miest viac ako 1 000 000

formulár - Distribúcia elektriny v RDS s počtom odberných miest od 700 000 do 1 000 000

formulár - Distribúcia elektriny v RDS s počtom odberných miest do 700 000

formulár - Distribúcia elektriny v MDS

formulár - Prenos elektriny

 

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Úrad bude akceptovať len písomne doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Mišutová - tel. 043/401 17 13, kvalita_elektrina[at]urso.gov.sk

Ak regulovaný subjekt v kalendárnom roku T-1 nedodával elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo nevykonával činnosť distribúcia elektriny, je nutné oznámiť túto skutočnosť do konca februára roka T na jednu z vyššie uvedených adries, pričom sa tabuľky nevyplňujú, ani sa úradu nepredkladajú


Plynárenstvo

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykonáva podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 - 8. Podľa § 13 ods. 9 vyhlášky č. 278/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu príloh č. 1 – 8 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách v rozsahu prílohy č. 9 do konca februára roku t  písomne alebo elektronicky.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách:

 1. písomne v tabuľkách uvedených v prílohách č. 1 - 9  vyhlášky č. 278/2012 Z.z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin,

  alebo

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:
  formulár -  distribúcia plynu
  formulár - uskladňovanie plynu
  formulár - preprava plynu
  formulár - dodávka plynu

  Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.

  Kontaktná osoba: Ing. Pálešová Ivana - tel. 043/401 17 14, kvalita_plyn[at]urso.gov.sk.

Ak dodávateľ plynu v kalendárnom roku T-1 nedodával plyn koncovým odberateľom plynu alebo nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie, je nutné oznámiť túto skutočnosť do konca februára roku T na vyššie uvedenú adresu, pričom sa on-line formuláre nevypĺňajú, ani sa úradu nepredkladajú.

 

Výsvetlivky:

Údaj Počet nedoriešených udalostí a Počet udalostí z predchádzajúceho roku je len evidenčný, informatívny.

Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit. Táto zásada neplatí pre  riadok  v § 2 písm. e) v činnosti uskladňovanie, v § 3 písm. i)  v činnosti preprava a v § 4 písm. l) SAIDI a SAIFI v činnosti distribúcia. Tu je údaj Počet udalostí v limite  pevne stanovená hodnota a v prípade, že skutočne dosiahnutá hodnota je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote tak zásada súčtu Počtu udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit neplatí.

Subjekty v údaji  Počet udalostí mimo limit vykážu "0" v prípade , že skutočná hodnota údaja  Počet udalostí v limite je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade, že je vyššia ako pevne stanovená hodnota vykážu rozdiel medzi  skutočnou hodnotou a pevne stanovenou hodnotou.

V údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže  skutočnú hodnotu vtedy ak  je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade že skutočná hodnota je vyššia ako pevne stanovená hodnota  v údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže súčet údajov Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit.

 


 

Tepelná energetika

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná  podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.. v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky  č. 277/2012 Z. z. Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 do konca februára roku t." Ak údaje potrebné na výpočet kompenzačnej platby nie sú zistené do konca februára roku t, prehľad o výške kompenzačných platieb sa predkladá úradu bezodkladne po ich zistení.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb:

 1. písomne v tabuľke uvedenej v prílohe č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 277/2012 Z.z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

  alebo
   

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulára

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Čarnoká, tel. 043/401 17 12, kvalita_teplo[at]urso.gov.sk.


Vodárenstvo

Vyhodnotenie štandardov kvality sa regulovaným subjektom vykoná podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách do konca februára roku t:

 1. písomne v tabuľkách uvedených v prílohe č. 1 , 2  a 4 vyhlášky č. 276/2012 Z. z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

  alebo
   

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:
  formulár - dodávka pitnej vody
  formulár - odvádzanie odpadovej vody

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Devečková, tel: 043/401 17 13, kvalita_voda[at]urso.gov.sk.