Elektroenergetika

Postup pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  [16.01.2017]

Postup pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  [05.01.2017]

Vyhodnotenie štandardov kvality za kalendárny rok T sa predkladá úradu do konca februára roka T+1.

 1. Elektronicky na e-mailovú adresu:
  kvalita_elektrina@urso.gov.sk

  alebo

 2. Písomne na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor monitoringu a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin,

 
Kontaktná osoba:

Ing. Krchňák Vladimír
tel: 043/401 17 12
krchnak@urso.gov.sk

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná vyplnením priložených formulárov/tabuliek pre:

 • prenos elektriny,
 • distribúciu elektriny,
 • dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny,

Regulované subjekty  predkladajú úradu súčasne s vyhodnotením štandardov kvality aj prehľad o vyplatených kompenzačných platbách  podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 275/2012 Z. z..

Ak regulovaný subjekt v kalendárnom roku T nedodával elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo nevykonával činnosť distribúcia elektriny, oznámi túto skutočnosť do konca februára roka T+1 na jednu z vyššie uvedených adries a priložené formuláre/tabuľky nevyplňuje.

Tabuľky na vyhodnotenie štandardov kvality:


Plynárenstvo

Vyhodnotenie štandardov kvality (prvýkrát za rok 2013) sa vykoná podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 - 8. Podľa § 13 ods. 9 vyhlášky č. 278/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu príloh č. 1 – 8 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách v rozsahu prílohy č. 9 do konca februára roku t  písomne alebo elektronicky.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách:

 1. písomne v tabuľkách uvedených v prílohách č. 1 - 9  vyhlášky č. 278/2012 Z.z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor regulácie kvality a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin,

  alebo

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:
  formulár -  distribúcia plynu
  formulár - uskladňovanie plynu
  formulár - preprava plynu
  formulár - dodávka plynu

  Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor strategických analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.

  Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Krško - tel. 043/401 17 12, kvalita_plyn@urso.gov.sk.

Výsvetlivky:

Údaj Počet nedoriešených udalostí a Počet udalostí z predchádzajúceho roku je len evidenčný, informatívny.

Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit. Táto zásada neplatí pre  riadok  v § 2 písm. e) v činnosti uskladňovanie, v § 3 písm. i)  v činnosti preprava a v § 4 písm. l) SAIDI a SAIFI v činnosti distribúcia. Tu je údaj Počet udalostí v limite  pevne stanovená hodnota a v prípade, že skutočne dosiahnutá hodnota je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote tak zásada súčtu Počtu udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit neplatí.

Subjekty v údaji  Počet udalostí mimo limit vykážu 0 v prípade , že skutočná hodnota údaja  Počet udalostí v limite je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade, že je vyššia ako pevne stanovená hodnota vykážu rozdiel medzi  skutočnou hodnotou a pevne stanovenou hodnotou.

V údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže  skutočnú hodnotu vtedy ak  je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade že skutočná hodnota je vyššia ako pevne stanovená hodnota  v údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže súčet údajov Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit.

 


 

Tepelná energetika

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná  podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky  č. 277/2012 Z. z. Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 do konca februára roku t ."

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb:

 1. písomne v tabuľke uvedenej v prílohe č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 277/2012 Z.z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor regulácie kvality a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

  alebo
   

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulára

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjek zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor strategických analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Zábojník - tel. 043/401 17 14, kvalita_teplo@urso.gov.sk.


Vodárenstvo

Vyhodnotenie štandardov kvality sa regulovaným subjektom vykoná podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách do konca februára roku t:

 1. písomne v tabuľkách uvedených v prílohe č. 1 , 2  a 4 vyhlášky č. 276/2012 Z. z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor regulácie kvality a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

  alebo
   

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:
  formulár - dodávka pitnej vody
  formulár - odvádzanie odpadovej vody

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor strategických analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Devečková, tel: 043/401 17 13, kvalita_voda@urso.gov.sk.