UPOZORNENIE:

Vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2019 sa predkladajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví najneskôr do konca februára 2020 podľa nových alebo novelizovaných vyhlášok:

Elektroenergetika
podľa vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná  podľa vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v rozsahu
prílohy č. 1 – 10
a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 11 sumárne za rok t-1 do konca februára roku t.

Plynárenstvo
podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z., v rozsahu prílohy 1-8 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách v rozsahu prílohy č. 9 sumárne za rok t-1 do konca februára roku t.

Tepelná energetika
podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla,

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná  podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky
č. 234/2016 Z. z.
v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sumárne za rok t-1  do konca februára roku t. Ak údaje potrebné na výpočet kompenzačnej platby nie sú zistené do konca februára roku t, prehľad o výške kompenzačných platieb sa predkladá úradu bezodkladne po ich zistení.

Vodárenstvo
podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 a 2 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sumárne za rok t-1 do konca februára roku t.


Elektroenergetika

Postup pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 3 písm. c) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  [16.01.2017]

Postup pri uplatňovaní štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  [05.01.2017]

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná vyplnením formulárov/tabuliek pre činnosti:

 • prenos elektriny,
 • distribúciu elektriny,
 • dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za kalendárny rok t-1 do konca februára roka t.

 1. Písomne na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

   alebo
   

 2. Elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:

formulár - Dodávka elektriny
formulár - Distribúcia elektriny v RDS s počtom odberných miest viac ako 1 000 000

formulár - Distribúcia elektriny v RDS s počtom odberných miest od 700 000 do 1 000 000

formulár - Distribúcia elektriny v RDS s počtom odberných miest do 700 000

formulár - Distribúcia elektriny v MDS

formulár - Prenos elektriny

 

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_elektrina[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Mišutová - tel. 043/401 17 13, kvalita_elektrina[at]urso.gov.sk

Ak regulovaný subjekt v kalendárnom roku T-1 nedodával elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo nevykonával činnosť distribúcia elektriny, je nutné oznámiť túto skutočnosť do konca februára roka T na jednu z vyššie uvedených adries, pričom sa tabuľky nevyplňujú, ani sa úradu nepredkladajú


Plynárenstvo

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykonáva podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 - 8. Podľa § 13 ods. 9 vyhlášky č. 278/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu príloh č. 1 – 8 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách v rozsahu prílohy č. 9 do konca februára roku t  písomne alebo elektronicky.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách:

 1. písomne v tabuľkách uvedených v prílohách č. 1 - 9  vyhlášky č. 278/2012 Z.z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin,

  alebo

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:
  formulár -  distribúcia plynu
  formulár - uskladňovanie plynu
  formulár - preprava plynu
  formulár - dodávka plynu

  Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_plyn[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.

  Kontaktná osoba: Ing. Pálešová Ivana - tel. 043/401 17 14, kvalita_plyn[at]urso.gov.sk.

Ak dodávateľ plynu v kalendárnom roku T-1 nedodával plyn koncovým odberateľom plynu alebo nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie, je nutné oznámiť túto skutočnosť do konca februára roku T na vyššie uvedenú adresu, pričom sa on-line formuláre nevypĺňajú, ani sa úradu nepredkladajú.

 

Výsvetlivky:

Údaj Počet nedoriešených udalostí a Počet udalostí z predchádzajúceho roku je len evidenčný, informatívny.

Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit. Táto zásada neplatí pre  riadok  v § 2 písm. e) v činnosti uskladňovanie, v § 3 písm. i)  v činnosti preprava a v § 4 písm. l) SAIDI a SAIFI v činnosti distribúcia. Tu je údaj Počet udalostí v limite  pevne stanovená hodnota a v prípade, že skutočne dosiahnutá hodnota je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote tak zásada súčtu Počtu udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit neplatí.

Subjekty v údaji  Počet udalostí mimo limit vykážu "0" v prípade , že skutočná hodnota údaja  Počet udalostí v limite je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade, že je vyššia ako pevne stanovená hodnota vykážu rozdiel medzi  skutočnou hodnotou a pevne stanovenou hodnotou.

V údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže  skutočnú hodnotu vtedy ak  je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade že skutočná hodnota je vyššia ako pevne stanovená hodnota  v údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže súčet údajov Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit.

 


 

Tepelná energetika

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná  podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.. v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky  č. 277/2012 Z. z. Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 do konca februára roku t." Ak údaje potrebné na výpočet kompenzačnej platby nie sú zistené do konca februára roku t, prehľad o výške kompenzačných platieb sa predkladá úradu bezodkladne po ich zistení.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb:

 1. písomne v tabuľke uvedenej v prílohe č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 277/2012 Z.z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

  alebo
   

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulára

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_teplo[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Čarnoká, tel. 043/401 17 12, kvalita_teplo[at]urso.gov.sk.


Vodárenstvo

Vyhodnotenie štandardov kvality sa regulovaným subjektom vykoná podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách do konca februára roku t:

 1. písomne v tabuľkách uvedených v prílohe č. 1 , 2  a 4 vyhlášky č. 276/2012 Z. z., na adresu
  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor koncepcií a analýz
  ul. Pavla Mudroňa 45
  036 01 Martin

  alebo
   

 2. elektronicky vyplnením a autorizovaním on-line formulárov:
  formulár - dodávka pitnej vody
  formulár - odvádzanie odpadovej vody

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor koncepcií a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_voda[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Devečková, tel: 043/401 17 13, kvalita_voda[at]urso.gov.sk.