Rozhodnutia

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva viacero druhov regulácií, ale najviditeľnejšími sú:

  • cenová regulácia, 
  • vecná regulácia.

Cenová regulácia je dominantnou činnosťou úradu. Jej ciele, priority, rozsah a spôsoby vykonávania  úrad transformuje do svojich vykonávacích predpisov v podobe vyhlášok a individuálne správnych aktov – rozhodnutí. Prostredníctvom nich vytvára regulačný rámec a  vhodné podmienky na vznik transparentného a nediskriminačného trhového prostredia, v ktorom majú regulované subjekty dostatočný priestor na pokrytie svojich nákladov a vytvorenie primeraného zisku.  Zároveň prijíma opatrenia, ktoré zaručujú odberateľom bezpečnú a spoľahlivú dodávku za spravodlivé ceny.

Základný princíp regulácie cien schvaľovaných alebo určovaných úradom na regulačné  obdobie 2017 - 2021  uplatňuje  metódu cenového stropu - tzv. „price cap", pričom pri schvaľovaní cien za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sa uplatňuje metóda porovnania cien v členských štátoch EÚ (benchmarking).

Konanie o cenovej regulácii   sa začína doručením návrhu ceny elektriny, plynu, tepla, pitnej vody a odpadovej vody a s nimi súvisiacich regulovaných činností  úradu  od regulovaného  subjektu alebo konanie začne úrad z vlastného podnetu.  Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia.  Regulovaný subjekt sa môže proti rozhodnutiu úradu odvolať. Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiam vydaným v cenovom konaní je 40 dní odo dňa ich oznámenia.

Rozhodnutiami sa končia aj ďalšie činnosti úradu zahrnuté pod menej známu  vecnú reguláciu podľa §13 zákona o regulácii v sieťových odvetviach (pdf). Okrem ďalšieho množstva rozhodovacích činností sem patria predovšetkým

  • povolenia na vykonávanie regulovaných činností,
  • vydávanie predchádzajúcich súhlasov,
  • schvaľovanie prevádzkových poriadkov,
  • vydávanie potvrdení o pôvode elektriny, atď.

 

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti elektroenergetika

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti plynárenstvo

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti tepelná energetika

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti vodné hospodárstvo

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti povolenia

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti potvrdenia o registrácii

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti pravidlá pre rozvrhovanie

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti predchádzajúci súhlas

Prechod na stránku s rozhodnutiami v oblasti rozhodnutia druhého stupňa