Dňom 1. júla 2007 došlo k plnej liberalizácii trhu, čo znamená, že každý odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti má právo zvoliť si svojho dodávateľa.

Upozornenie pre odberateľov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaznamenal v poslednej dobe prudký nárast podnetov a sťažností týkajúcich sa zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu. Vzhľadom na túto skutočnosť úrad upozorňuje odberateľov elektriny a plynu na dodržiavanie určitých základných pravidiel pri zmene dodávateľa.

Užitočné rady pred uzavretím zmluvy

 • overte si totožnosť osoby, ktorá prichádza s určitou ponukou, najčastejšie s ponukou na lacnejšie energie; na požiadanie by sa Vám takáto osoba mala preukázať aj preukazom spoločnosti, ktorú zastupuje,
 • nebojte sa opýtať na nejasnosti zmluvy pred jej podpísaním a dožadujte sa kompletných a určitých odpovedí na Vaše otázky,
 • snažte sa odolať nátlakovým metódam zo strany osoby pri naštudovaní zmluvy,
 • nechajte si čas na rozmyslenie; neunáhlite sa ,podpis zmluvy s novým dodávateľom možno odložiť na iný dohodnutý termín,
 • dôkladne si preštudujte aj,  ustanovenia napísané drobnými písmenami, resp. na osobitných listoch či stranách, ako všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú často súčasťou zmluvy,
 • zapamätajte si, že ustanovenie o predmete zmluvy a o cene nemôže byť napísané menším písmom ako iné časti tejto zmluvy s výnimkou názvu a označení častí zmluvy; zmluva, ktorá nespĺňa uvedenú podmienku je neplatná,
 • ak návrh zmluvy nie je prijateľný alebo sa javí ako nevýhodný pre Vás  navrhnite zmenu podmienok zmluvy; predtlačený návrh nemusí byť definitívny a konečný,
 • skontrolujte si v zmluve na akú dobu sa uzatvára, noví alternatívni dodávatelia často uprednostňujú zmluvy na dobu určitú (1, 2 až 5 rokov), ktoré potom nie je možné kedykoľvek vypovedať, resp. len zo zákonných dôvodov alebo po zaplatení sankčného poplatku,
 • preverte si samotného dodávateľa energií, jeho povesť a finančnú situáciu,
 • nebojte sa trvať na tom, aby pri prezentovaní ponuky a podpisovaní zmluvy bola prítomná aj ďalšia osoba,
 • počítajte ceny spoločne aj s vlastnými poznámkami a kalkulačkou.

Pred podpisom zmluvy s novým dodávateľom je potrebné si dôkladne zvážiť výhodnosť zmeny dodávateľa. Pre tento účel úrad zverejnil na svojej stránke aj cenovú kalkulačku a Zoznam dodávateľov plynu poskytujúcich univerzálnu službu a Zoznam dodávateľov elektriny poskytujúcich univerzálnu službu s odkazom na ich webové sídla.

Podrobnejšie informácie o zmene dodávateľa nájdete v priloženom dokumente - Príručka pre spotrebiteľov - užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti [2020] (pdf)

Podpisom zmluvy sa odberateľ zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky nového dodávateľa. Obchodné podmienky jednotlivých dodávateľov energií, schvaľované rozhodnutím úradu, sú zverejnené na stránke úradu:

Samotný proces zmeny dodávateľa

Pokiaľ sa odberateľ rozhodne pre zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu je potrebné pristúpiť k podpisu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu. Pred podpisom tejto zmluvy je potrebné dôkladne si preštudovať všeobecné obchodné podmienky dodávateľa, dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára, výpovedné dôvody, aktuálny cenník dodávateľa a podobne.

Pre uľahčenie celého procesu zmeny dodávateľa je možné dať osobe, ktorá s vami uzatvára zmluvu plnú moc na zastupovanie v rámci procesu zmeny dodávateľa (pokiaľ sa odberateľ rozhodne odstúpiť od zmluvy ešte v 14 dňovej lehote, je účelné spolu s odstúpením od zmluvy odvolať aj poskytnutú plnú moc).

Proces zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu je upravený vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa plynu obsahuje aj prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete. Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa elektriny sú upravené aj v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy a v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Proces zmeny dodávateľa pri dodávke elektriny a pri dodávke plynu trvá minimálne 21 dní.

V prípade ak odberateľ pri podpise zmluvy podpíše aj plnú moc na zastupovanie v procese zmeny dodávateľa, samotná procesná stránka zmeny dodávateľa ho nemusí zaujímať. Všetky potrebné úkony by zaňho mala vykonať splnomocnená osoba.

Povinnosti odberateľa

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom je odberateľ  povinný písomne alebo v elektronickej forme požiadať o zmenu dodávateľa príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo siete sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa.
Zmluvu s novým dodávateľom je potrebné uzavrieť najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty, pretože samotný proces zmeny dodávateľa trvá minimálne 21 dní.

Konečné vyúčtovanie

Odberateľovi v domácnosti je pôvodný dodávateľ povinný doručiť konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny a plynu najneskôr do 4 týždňov po vykonaní zmeny.


Všeobecné pokyny a usmernenia

Zmena dodávateľa plynu

Zmena dodávateľa elektrickej energie