Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval Príručku pre spotrebiteľov - užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti (máj 2020)

Obsahom tohto informačného materiálu sú najmä informácie o:

  • zmene dodávateľa
  • cene elektriny a plynu
  • preddavkových platbách
  • vyúčtovaní
  • reklamáciách
  • meradle spotreby