Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti má právo:

 1. na uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá musí okrem identifikácie zmluvných strán obsahovať predovšetkým,
  1. rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s týmito dodávkami súvisiacich služieb,
  2. podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s dodávkou súvisiacich služieb,
  3. zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane štruktúry ceny,
  4. dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, vrátane informácie o poplatku za vypovedanie zmluvy alebo informácie, že zmluvu je možné vypovedať bez poplatku,
  5. spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a s dodávkou súvisiacich služieb, vrátane kompenzácie za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny alebo plynu,
  6. miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie,
  7. informáciu, za akých podmienok môže odberateľ vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou ceny elektriny alebo ceny plynu a s tým súvisiacich služieb alebo so zmenou podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu,
  8. spôsob oznámenia termínu na výmenu určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla,
  9. informácie o právach odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti aspoň formou odkazu na takéto informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
  10. náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
 2. na informácie prostredníctvom webového sídla dodávateľa alebo zmluvy o zmene ceny a o zmene obchodných podmienok (obchodné podmienky dodávateľov elektrickej energie, obchodné podmienky dodávateľov plynu) najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,
 3. na bezodplatné vypovedanie zmluvy, ak odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu nesúhlasí so zmenou ceny alebo zmenu obchodných podmienok, a to s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny doručením oznámenia o výpovedi zmluvy najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny,
 4. na bezodplatné vypovedanie zmluvy, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu včas neoznámi zmenu ceny alebo zmenu obchodných podmienok doručením oznámenia o výpovedi dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi,
 5. na informácie o obsahu zmluvy pred uzavretím zmluvy,
 6. na informácie formou samostatného písomného poučenia o písomnom odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy,
 7. na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu,
 8. na určenie nového termínu splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 10 dní od písomného upozornenia o neuhradení záväzku dodávateľom elektriny alebo plynu aj s poučením o prerušení dodávky, ak odberateľ dlžnú sumu dodávateľovi neuhradí ani v dodatočnej lehote,
 9. na informáciu o skladbe jednotlivých zložiek ceny, vrátane ich jednotkovej ceny,
 10. na mimosúdne riešenie sporov,
 11. na bezodplatné vykonanie zmeny dodávateľa,

Mimosúdne riešenie sporov

Ak koncový odberateľ elektriny alebo plynu nie je spokojný s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, môže požiadať úrad o mimosúdne riešenie sporu s regulovaným subjektom (regulovaným subjektom je napríklad Váš dodávateľ elektriny alebo plynu).

Návrh na začatia mimosúdneho riešenia sporu obsahuje

 1. meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu koncového odberateľa elektriny alebo plynu,
 2. názov a sídlo regulovaného subjektu,
 3. predmet sporu,
 4. odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
 5. návrh riešenia sporu.

Návrh na začatia mimosúdneho riešenia sporu predloží koncový odberateľ elektriny alebo plynu, na úrad bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia vybavenia reklamácie.
K návrhu pripojte všetky písomnosti potrebné pre posúdenie sporu.
Úrad bude spor riešiť nestranne s cieľom jeho urovnania podľa zložitosti prípadu v lehote do 90 dní od úplného podania návrhu. Výsledkom úspešného riešenia sporu bude uzavretie písomnej dohody, ktorá bude záväzná pre obe strany sporu.
Riešenie sporu mimosúdnou cestou pred úradom nie je prekážkou, aby ste sa v tejto veci obrátili na príslušný súd.

Preddavková platba

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti má právo uhrádzať platby za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb. Dodávateľ pri určení výšky preddavkovej platby

 • zohľadní výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia,
 • v dohodnutej výške preddavkových platieb zohľadní skutočný odber elektriny a plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo,
 • plánovaný odber elektriny a plynu na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie upraví o rozdiel medzi cenou elektriny a plynu uplatňovanou v predchádzajúcom zúčtovacom období a cenou elektriny a plynu, ktorá sa bude uplatňovať v nasledujúcom zúčtovacom období.

Ak odberateľ elektriny a plynu neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti dodávateľ je povinný určiť nový termín splatnosti úhrady, nie však kratší ako 10 dní od upozornenia o neuhradení finančného záväzku odberateľa.
Písomné upozornenie obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky elektriny a plynu, ak odberateľ nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.