Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán štátnej správy pre oblasť regulácie v sieťových odvetviach s celoslovenskou pôsobnosťou vybavuje podnety odberateľov elektriny, plynu, tepla a vody, ktoré sa týkajú najmä dodržiavania práv a povinností dodávateľov
a prevádzkovateľov distribučných sietí a sústav.

Úradu je možné doručiť podanie, ktorým odberateľ popisuje postup regulovaného subjektu, s ktorým nesúhlasí. Výsledkom vybavovania podania je stanovisko, ktoré informuje odberateľa o zistených skutočnostiach a podrobnostiach vybavovania jeho podania.

Úradu je možné doručiť návrh na alternatívne riešenie sporu, ktorého cieľom je uzatvorenie dohody medzi odberateľom a dodávateľom, ktorá bude akceptovateľná pre obe strany sporu.

Bližšie podrobnosti a usmernenia ako postupovať nájdete na týchto odkazoch: