Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s novou regulačnou politikou v roku 2016 upravil a aktualizoval štandardy kvality v sieťových odvetviach vrátane kompenzačných platieb tak, aby boli služby poskytované regulovanými subjektmi koncovým odberateľom elektriny, plynu, tepla a vody na vyššej úrovni ako do konca roku 2016.

Vydanie nových právnych predpisov ustanovujúcich štandardy kvality s účinnosťou od 1.1.2017 malo za cieľ podchytiť udalosti, ktoré sa v rámci výkonu regulovaných činností v praxi vyskytli, ale vo vyhláškach platných do 31.12.2016 sa na takéto udalosti štandardy kvality nevzťahovali.

Úrad pri stanovovaní štandardov kvality prihliadal na to, aby ich dodržiavanie bolo pre regulované subjekty v praxi realizovateľné a ekonomicky únosné, a to aj v prípade úhrady kompenzačných platieb za ich nedodržanie.

 

Elektrina

Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny ustanovuje  vyhláška č. 236/2016 Z. z.

Podľa uvedenej vyhlášky má dodávateľ elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy vo vzťahu ku koncovému odberateľovi elektriny najmä tieto povinnosti:

 1. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada do troch pracovných dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
 2. uskutočniť dodávku elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny,
 3. dodržať charakteristiky napájacieho napätia podľa technickej normy (frekvencia, odchýlka od normalizovanej hodnoty, asymetria, celkové harmonické skreslenie),
 4. odstrániť príčiny zníženej kvality napätia podľa charakteru príčin zníženej kvality napätia v lehote 10 pracovných dní, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby,
 5. overiť správnosť vyúčtovania a informovať odosielateľa podania o výsledku overenia vyúčtovania do 35 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania; ak je podanie oprávnené, v rovnakej lehote odstrániť zistené nedostatky vo vyúčtovaní a vystaviť opravný účtovný doklad,
 6. odoslať platbu podľa opravného účtovného dokladu podľa bodu 5. alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry do 14 dní od vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry,
 7. zabezpečiť preskúšanie elektromera do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho overenie,
 8. obnoviť dodávku elektriny v prípade vzniku poruchy v sústave do 3, 11, 9, 11 alebo 17 hodín (podľa charakteru poruchy), odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel,
 9. 15 dní pred plánovaným prerušením alebo obmedzením dodávky elektriny informovať o tejto skutočnosti dotknutých odberateľov elektriny,
 10. dodržať oznámenú dobu plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny,
 11. obnoviť dodávku elektriny do dvoch pracovných dní od uhradenia dlžnej sumy, pokiaľ bola dodávka prerušená z dôvodu meškania platby a sú splnené technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a obchodné podmienky dodávateľa elektriny,
 12. do 30 dní od doručenia žiadosti o pripojenie odberného miesta alebo zmenu rezervovanej kapacity zaslať stanovisko odosielateľovi ku predmetnej žiadosti,
 13. vymeniť nefunkčné meradlo v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o nefunkčnosti alebo poškodení meradla,
 14. v prípade nedodržania štandardu kvality uhradiť kompenzačnú platbu v lehote 60 dní po odstránení nekvality.

Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Mišutová, tel: 043 401 17 13, kvalita_elektrina@urso.gov.sk

 

Plyn

Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu ustanovuje vyhláška ustanovuje vyhláška č. 278/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z.

Podľa uvedenej vyhlášky má dodávateľ plynu a prevádzkovateľ distribučnej siete vo vzťahu ku koncovému odberateľovi plynu najmä tieto povinnosti:

 1. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa, splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
 2. obnoviť distribúciu plynu do 24 hodín od okamihu ako sa prevádzkovateľ distribučnej siete o poruche dozvedel alebo do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti užívateľa distribučnej siete na obnovenie distribúcie plynu,
 3. obnoviť dodávku plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu,
 4. dodržať kvalitu plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete,
 5. zabezpečiť preskúšanie určeného meradla formou jeho výmeny a podania a žiadosti o vykonanie skúšky do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 6. overiť správnosť vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 7. uhradiť opravný účtovný doklad, ktorý je v prospech odberateľa plynu v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry,
 8. písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia plynu najneskôr 15 dní pred plánovaným prerušením alebo obmedzením distribúcie plynu,
 9. dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu,
 10. odoslať žiadosť odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti,
 11. odoslať stanovisko prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska,
 12. odoslať kompenzačnú platbu a oznámenie o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom v lehote do piatich pracovných dní odkedy bola kompenzačná platba pripísaná na účet dodávateľa plynu a bolo doručené oznámenie o kompenzačnej platbe.

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Pálešová, tel: 043 401 17 14, kvalita_plyn@urso.gov.sk

 

Tepelná energia

Štandard kvality dodávky tepla je upravený vyhláškou č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.

Dodávateľ tepla je povinný:

 1. zabezpečiť počas celého vykurovacieho obdobia (od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 31. mája nasledujúceho roka podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.) maximálny tepelný príkon na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 2. dodržať určený čas dodávky tepla na vykurovanie podľa § 1 ods. 1 až 5 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.,
 3. obnoviť dodávku tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy v lehotách
  1. do 24 hodín pri prerušení dodávky tepla,
  2. do 48 hodín pri obmedzení dodávky tepla,
 4. dodržať vykurovaciu krivku alebo odberový diagram dohodnutý s odberateľom v zmluve o dodávke a odbere tepla,
 5. dodržať teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 6. najmenej 15 dní pred vykonaním plánovanej údržby oznámiť odberateľovi začiatok a koniec plánovaného prerušenia dodávky tepla,
 7. dodržiavať oznámený termín začiatku plánovaného obmedzenia dodávky tepla,
 8. obnoviť dodávku tepla v lehote uvedenej v oznámení o plánovanom obmedzení dodávky tepla,
 9. do troch pracovných dní oboznámiť odberateľov s oznámením o plánovanom prerušení dodávky vody, elektriny a plynu v dôsledku ktorých bude prerušená dodávka tepla,
 10. najmenej 15 dní pred prerušením dodávky tepla z dôvodu omeškania odberateľa s platbou za dodané teplo, oznámiť odberateľovi výzvu na úhradu omeškanej platby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od jej doručenia a túto výzvu oznámiť aj konečným spotrebiteľom miestne obvyklým spôsobom,
 11. dodržať 30 dňovú lehotu odo dňa doručenia žiadosti na
  1. písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení dodávateľa,
  2. zabezpečenie overenia určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a päť dňovú lehotu na oznámenie výsledku overenia žiadateľovi,
  3. overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo a odstránenie zistených nedostatkov,
 12. písomne oznámiť výsledok previerky kvality dodávky tepla v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Čarnoká, tel: 043/401 17 12, kvalita_teplo@urso.gov.sk

 

Voda

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou ustanovuje vyhláška č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z.

Dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom je povinný v dostatočnom množstve zabezpečiť nepretržitú dodávku zdravotne bezchybnej pitnej vody, ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu a dodržať hodnoty pretlaku vody dohodnutého v zmluve o dodávke vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie tak, aby negatívne neovplyvňoval životné prostredie v dohodnutom množstve a dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti, alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadovej vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

Ďalej je dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný:

 1. do 30 dní zaslať odpoveď na podanie týkajúce sa štandardu kvality dodržania limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody, nedostatočného množstva dodávanej alebo odvádzanej vody alebo pretlaku vody , nepretržitá dodávka vody a plynulé odvádzanie odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie,
 2. do 30 dní určiť technické podmienky na pripojenie/odpojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo kanalizáciu,
 3. predložiť zmluvu o dodávke vody alebo odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok pripojenia sa na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu,
 4. zabezpečiť plynulú dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadovej vody do siedmich pracovných dní od doručenie podpísanej zmluvy,
 5. do 30 dní zabezpečiť preskúšanie meradla,
 6. do 30 dní overiť správnosť vyúčtovania úhrady za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie, prípadne čistenie odpadových vôd a odstrániť zistenú chybu.

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Devečková, tel: 043 401 17 13, kvalita_voda@urso.gov.sk