Úrad zverejňuje vývoj cien elektriny a plynu na burzách, a tým poskytuje pre odberateľov lepšiu orientáciu v cenách komodít uvedením aktuálnych cien na trhoch v mesačných intervaloch. Odberateľ má možnosť sa ľahšie orientovať v ponuke dodávateľov.

I. Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Pre určenie ceny elektriny dodávateľov poslednej inštancie (DPI) v zmysle § 37 ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa vychádza z aritmetického priemeru denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL M na tri po sebe nasledujúce mesiace, pričom prvým mesiacom je mesiac, v ktorom sa začne dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie kalendárneho mesiaca predchádzajúceho prvému dňu dodávky elektriny DPI.

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Pre určenie maximálnej ceny elektriny pre domácnosti pre rok t v zmysle § 28 ods. 3, § 32 ods. 1 a § 35 ods. 1 vyhlášky č. 018/2017 Z. z. je rozhodujúci aritmetický priemer denných cien produktu F PXE SK BL CAL-t za obdobie od 1.1. do 30.6. roku t-1. Jednotlivé ceny komodít je možné sledovať na: https://www.pxe.cz/

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

II. Zverejňovanie burzovej ceny plynu

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Vývoj cien NCG, ktoré vstupujú do regulovanej ceny dodávky plynu zraniteľným odberateľom na obdobie roku t podľa údajov zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle https://www.powernext.com/futures-market-data, v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, ako aritmetický priemer denných cien produktu NCG Calendar +1 v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny.