Úrad zverejňuje vývoj cien elektriny a plynu na burzách, a tým poskytuje pre odberateľov lepšiu orientáciu v cenách komodít uvedením aktuálnych cien na trhoch v mesačných intervaloch. Odberateľ má možnosť sa ľahšie orientovať v ponuke dodávateľov.

I. Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Pre určenie maximálnej ceny elektriny pre domácnosti pre rok t v zmysle § 32 ods. 1 vyhlášky č. 018/2017 Z. z. je rozhodujúci aritmetický priemer denných cien produktu F PXE SK BL CAL-t za obdobie od 1.1. do 30.6. roku t-1.

Jednotlivé ceny komodít je možné sledovať na: https://www.pxe.cz/

II. Zverejňovanie burzovej ceny plynu

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Vývoj cien NCG, ktoré vstupujú do regulovanej ceny dodávky plynu zraniteľným odberateľom na obdobie roku t podľa údajov zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, ako aritmetický priemer denných cien produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny alebo návrh na zmenu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom.

Jednotlivé ceny komodít je možné sledovať na: https://www.eex.com/en/