Užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti (pdf)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nie je primárne zriadený na ochranu spotrebiteľov. Na tento účel slúžia iné štátne inštitúcie.  Napriek tomu sú odberatelia energií  z kategórie zraniteľný spotrebiteľ (domácnosti a malé podniky) v centre jeho pozornosti.

Práve títo koncoví spotrebitelia energií sa často nedokážu správne orientovať v spleti právnych predpisov, energetickej terminológii, prepočtoch energetických jednotiek a množstve údajov, s ktorými sa stretávajú  pri uzatváraní zmlúv alebo pri vyúčtovaní svojich preddavkových platieb.  Výsledkom je, že sa potom nedokážu  kvalifikovane rozhodnúť pri výbere svojho dodávateľa elektriny alebo plynu, či pri najvhodnejšom nastavení taríf na svoje potreby. Pre lepšiu orientáciu a rozhodovanie o zmene dodávateľa môžete využiť cenovú kalkulačku ako aj podrobné informácie týkajúce sa samotnej zmeny dodávateľa.

V oblasti sieťových odvetví existuje vysoká pravdepodobnosť, že by dodávatelia mohli zneužiť svoje postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný. Skrytým spôsobom formou znižovania kvality dodávaného tovaru alebo služieb súvisiacich jeho dodávkou zvyšujú svoj zisk. Aby sa tak nestalo, úrad zaviedol štandardy kvality dodávok energií a vody. Štandardy kvality sú, zjednodušene povedané, súborom pravidiel a postupov, ktoré musí regulovaný subjekt dodržiavať, aby zákazník za cenu, ktorú platí za elektrinu, plyn, teplo a vodu dostal primeranú kvalitu.  Určujú práva spotrebiteľa a zároveň povinnosti dodávateľa, aby dodávka energií a vody bola kvalitná, spoľahlivá a bezpečná a to za spravodlivú cenu.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa problematiky odberateľov nájdete aj v časti – Často kladené otázky.