Povolenie na podnikanie v energetike na činnosť dodávka plynu pre fyzickú alebo právnickú osobu sa vyžaduje pre tieto obchodné činnosti:

 • predaj plynu odberateľom plynu na vymedzenom území Slovenska
 • predaj plynu obchodníkom s plynom na vymedzenom území Slovenska (vo vstupno-výstupnom bode „Domáci bod“ prepravnej siete, ktorú prevádzkuje eustream, a.s.)

Povolenie na podnikanie v energetike na činnosť dodávka plynu pre fyzickú alebo právnickú osobu sa nevyžaduje pre tieto obchodné činnosti:   

 • uskladňovanie plynu v zásobníku plynu
 • prepravu plynu (na územie Slovenska aj cezhraničnú (tranzitnú) prepravu plynu)
 • predaj plynu obchodníkom s plynom / priemyselným odberateľom (vo všetkých hraničných vstupno-výstupných bodoch prepravnej siete: „Veľké Kapušany, Lanžhot, Baumgarten, Veľké Zlievce, Budince)
 • obchodovanie s plynom vo VTP (Virtuálny obchodný bod je lokalizovaný v prepravnej sieti medzi vstupnými bodmi a výstupnými bodmi, v ktorom je možné zmeniť vlastníctvo plynu nielen medzi užívateľmi prepravnej siete s rezervovanou prepravnou kapacitou, ale aj medzi registrovanými obchodníkmi s plynom v súlade s Prevádzkovým poriadkom eustream, a.s.)

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pre získanie povolenia na dodávku plynu:

 • formulár žiadosti o vydanie povolenia na dodávku plynu pre zahraničnú osobu so sídlom na území Slovenska [xls]
  +   výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu nie starší ako 3 mesiace

alebo

 • formulár žiadosti o vydanie povolenia na dodávku plynu pre zahraničnú osobu so sídlom mimo územia Slovenska [xls]
  + úradne preložený doklad o oprávnení dodávať plyn podľa povolenia vydaného v inej krajine so sídlom na území Európskeho hospodárskeho priestoru

Správny poplatok pre vydanie povolenia na dodávku plynu je 2 000 eur.

Poplatok sa zaplatí jednorazovo na celé obdobie vykonávanie povolenia.

Žiadateľ o povolenie zaplatí správny poplatok až po výzve úradu na zaplatenie.

Povolenie platí na dobu neurčitú.

Povolenie vydá úrad do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti o povolenie.

 

Pre ďalšie informácie k povoleniam kontaktujte: Odbor vecnej regulácie - Oddelenie oprávnení na podnikanie (Ing. Valachová, valachova@urso.gov.sk).