Oznam o obmedzení osobných pracovných stretnutí

Úrad od 19.10.2020 do odvolania upravuje úradné hodiny podateľne:

Podateľňa bude otvorená v čase od 9:00 so 12:00 hod.

V rámci prijímania opatrení pred vznikom a šírením ochorenia COVID-19 úrad obmedzuje vstup verejnosti do priestorov úradu, s tým, že výnimku môže povoliť predseda alebo podpredsedovia, na základe požiadania riaditeľa/-ky odboru. Zároveň osoby, ktoré nie sú zamestnancami úradu a vstupujú do priestorov úradu, vyplňujú predložené tlačivo „Čestné vyhlásenie – návšteva ÚRSO“.

Komunikácia s externými subjektami sa preferuje využívaním telekonferencií, videohovorov, mailovej a telefonickej komunikácie a pod.

Pri výkone kontrol úrad bude v maximálnej miere obmedzovať osobný kontakt s regulovanými subjektmi sídliacich v regiónoch Slovenska označených na COVID semafore červenou farbou a uprednostní sa komunikácia v elektronickej forme.

Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností používali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu úradu: urso@urso.gov.sk.

 


 

 

OZNAM K ZASIELANIU ROZHODNUTÍ

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a iné) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.