Dodávateľ, ktorý v sledovanom roku nevykonáva činnosť dodávky elektriny/plynu

 • každoročne do konca februára informuje úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti (za rok 2018 informuje úrad do konca februára 2019).

§ 29 (1) j) zákona č. 250/2012 Z. z.

Dodávateľ, ktorý vykonáva dodávku elektriny/plynu iba na veľkoobchodnej úrovni (nedodáva elektrinu/plyn odberateľom pripojeným do distribučnej sústavy/siete)

 • pred začatím činnosti dodávky elektriny/plynu sa zaregistruje v Národnom registri účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou podľa nariadenia REMIT podľa inštrukcií na webovom sídle úradu.

§ 29 (7) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • do 30 dní od začiatku vykonávania činnosti predloží úradu na schválenie Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív a nákladov a výnosov podľa vyhlášky úradu č. 446/2012 Z. z. Predkladajú sa raz a platia na dobu neurčitú. [Ak dodávateľ elektriny/plynu nevykonáva žiadnu inú činnosť v rámci svojho podnikania, iba oznámi úradu, že z tohto dôvodu ich nepredkladá.]

§ 16 (4) b) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • každoročne do konca februára informuje úrad o skutočnosti, že nedodával elektrinu/plyn odberateľom v domácnosti/mimo domácnosti a z toho dôvodu nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. alebo č. 236/2016 Z. z.

(odporúčanie úradu k povinnosti) § 22 (4) h) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • každoročne do 30. apríla predloží úradu výstupy z Oddelenej evidencie za predchádzajúci rok podľa prílohy č. 1 až 8 alebo 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. Údajové hárky sa nachádzajú na webovom sídle úradu.

§ 16 (3) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • každoročne do 15. júla predloží úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách medzi prepojenými podnikmi za predchádzajúci rok, ak ide o prepojený podnik.

§ 29 (1) f) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • oznámi úradu kontaktné údaje pre účely vyžiadania údajov spracovávaných do Výročnej správy úradu a pre iný výkon pôsobnosti úradu.

§ 29 (1) k) a p) zákona č. 250/2012 Z. z

Dodávateľ, ktorý dodáva elektrinu/plyn odberateľom pripojeným do distribučnej sústavy/siete

 • pred začatím činnosti dodávky elektriny/plynu sa zaregistruje v Národnom registri účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou podľa nariadenia REMIT podľa inštrukcií na webovom sídle úradu.

§ 29 (7) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • do 30 dní od začiatku vykonávania činnosti predloží úradu na schválenie Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív a nákladov a výnosov podľa vyhlášky úradu č. 446/2012 Z. z. Predkladajú sa raz a platia na dobu neurčitú. [V prípade, že dodávateľ vykonáva iba jednu z činností dodávka elektriny/plynu domácnostiam/mimo domácnosti a zároveň nevykonáva žiadnu inú činnosť v rámci svojho podnikania, iba oznámi úradu, že z tohto dôvodu ich úradu nepredkladá.]

§ 16 (4) b) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • oznámi úradu kontaktné údaje pre účely vyžiadania údajov spracovávaných do Výročnej správy úradu a pre iný výkon pôsobnosti úradu.

§ 29 (1) k) a p) zákona č. 250/2012 Z. z

 • každoročne do 30. apríla predloží úradu výstupy Oddelenej evidencie za predchádzajúci rok podľa prílohy č. 1 až 8 alebo 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. Údajové hárky sa nachádzajú na webovom sídle úradu.

§ 16 (3) zákona č. 251/2012 Z. z.

 • každoročne do konca februára predloží úradu prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. alebo č. 236/2016 Z. z.

§ 22 (4) f) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • každoročne do konca februára predloží úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. alebo č. 236/2016 Z. z. a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle.

§ 22 (4) h) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • pred začatím vykonávania činnosti dodávky elektriny/plynu zraniteľným odberateľom (domácnosti/ malé podniky) do 15 dní od doručenia povolenia (následne do 30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia) predloží úradu návrh ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom podľa vyhlášky č. 223/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. alebo návrh ceny za dodávku elektriny (zvlášť pre domácnosti a zvlášť pre malé podniky) podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. Cenové rozhodnutie platí do konca roka 2021, t.j. do konca aktuálneho regulačného obdobia.

§ 14 (5) c) a (7) zákona č. 250/2012 Z. z.
 

 • pred začatím vykonávania činnosti dodávky elektriny/plynu zraniteľným odberateľom (domácnosti/ malé podniky) do 30 dní od doručenia povolenia (následne najneskôr 30 dní pred ich zmenou) predloží úradu obchodné podmienky dodávky elektriny/plynu podľa vzorových obchodných podmienok pri poskytovaní univerzálnej služby (zvlášť pre domácnosti a zvlášť pre malé podniky).

§ 69 (2) a) 3. zákona č. 251/2012 Z. z.

 • každoročne do 15. júla predloží úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách medzi prepojenými podnikmi za predchádzajúci rok, ak ide o prepojený podnik.

§ 29 (1) f) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • predloží úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb s predpokladanou hodnotou nad 100 tisíc eur, ak je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.

§ 29 (2) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • oznámi úradu predmet a podmienky obchodnej verejnej súťaže na zákazku s hodnotou nad 100 tisíc eur, ak je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.

§ 29 (3) a (5) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • oznámi úradu zákazku s hodnotou nad 300 tisíc eur, ak nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku a má vydané cenové rozhodnutie, do 30 dní po jej realizácii.

§ 29 (4) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • predloží úradu cenník elektriny/plynu pred jeho účinnosťou, ak poskytuje univerzálnu službu a má vydané cenové rozhodnutie, a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle.

§ 17 (15) zákona č. 251/2012 Z. z.

 

Zoznam legislatívy:

 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
 • v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve a v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.

Sankcie za nesplnenie povinnosti:

 • Úrad rozhodne o uložení pokuty v zmysle § 36 zákona č. 250/2012 Z. z., ak sa regulovaný subjekt alebo osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach, dopustí správneho deliktu spáchaného porušením povinností ustanovených právnymi predpismi v sieťových odvetviach.
 • Správne konanie o uložení pokuty úrad začne na základe skutočností zistených svojou vlastnou činnosťou alebo na základe záverov kontroly vykonávanej v regulovanom subjekte, resp. u osoby, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach.

Zodpovedné odbory úradu za predkladanie a spracovanie údajov podľa konkrétnych legislatívnych povinností:

 • Odbor regulácie elektroenergetiky: návrh ceny za dodávku elektriny, cenník dodávky elektriny
 • Odbor regulácie plynárenstva: návrh ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, cenník dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu (domácnosti a malé podniky)
 • Odbor koncepcií a analýz: štandardy kvality, kompenzačné platby, oddelená evidencia, pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, finančné transakcie prepojených podnikov, obchodné verejné súťaže a zákazky, zmluvy o poskytovaní služieb, oznámenie o nevykonávaní regulovanej činnosti
 • Odbor vecnej regulácie: oznámenie o nevykonávaní regulovanej činnosti
 • Odbor medzinárodnej spolupráce: Národný register účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT)