Úradu pre reguláciu sieťových odvetví uverejňuje zoznam výrobcov elektriny, ktorí si podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. nesplnili oznamovaciu povinnosť na rok 2015 voči úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy alebo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. nevrátili neoprávnene vyplatený doplatok za rok 2013.

Zoznam obsahuje:

  1. zariadenia výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí nemajú nárok na doplatok a odber elektriny za cenu elektriny na straty na rok 2015, pretože si nesplnili oznamovaciu povinnosť o uplatnení podpory na rok 2015 vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok k 15.08.2014,
  2. zariadenia výrobcov elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla, ktorí nemajú nárok na doplatok a odber elektriny za cenu elektriny na straty na rok 2015, pretože nevrátili neoprávnene vyplatený doplatok za rok 2013 do 15.04.2014,
  3. aj zariadenia výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí nemali oznamovaciu povinnosť o uplatnení podpory a majú právo odber elektriny za cenu elektriny na straty, ale vzdali sa práva na doplatok (t.j. malé zdroje, ktoré nepodnikajú v energetike).

Zoznam môže obsahovať:

  1. neaktuálne údaje o výrobcovi elektriny a jeho zariadení z dôvodu ich zmeny,
  2. zariadenia výrobcov elektriny, ktorí si neuplatňujú podporu formou doplatku a výkupom elektriny za cenu za straty,
  3. zariadenia výrobcov elektriny, ktorí previedli záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 7a ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.

Zoznam neobsahuje zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky po 15.08.2014.