§ 63 ods. 5 

Zverejnenie informácie o návrhu rozhodnutia o schválení zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou

V súlade s § 50 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o energetike") sa nepoužilo vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ale zvolil sa model nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete (ITO). Na prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. sa vzťahujú podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60 zákona o energetike. Informácia o návrhu rozhodnutia o schválení zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa § 63 ods. 5 zákona o energetike sa viaže k povinnostiam vlastníka prepravnej siete a jeho súhlasu financovať investície do prepravnej siete treťou osobou podľa § 63 ods. 4 písm. b) zákona o energetike  a jej zverejnenie by prichádzalo do úvahy ak by úrad rozhodol o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi prepravnej siete v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v takom prípade sa na nezávislého prevádzkovateľa siete vzťahujú § 61 až 63 zákona o energetike.

 

§ 75 ods. 6

Zverejnenie stanoviska Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a rozhodnutia o výnimke z povinnosti zabezpečiť oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, povinnosti  zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka a výnimku z cenovej regulácie pre nové významné plynárenské zariadenie alebo pre zrekonštruované plynárenské zariadenie.

Úrad podľa § 75 ods. 4 zákona o energetike môže udeliť výnimku z povinnosti zabezpečiť oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 50 zákona o energetike, povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka a výnimku z cenovej regulácie pre nové významné plynárenské zariadenie alebo pre zrekonštruované plynárenské zariadenie, ktoré významne zvýši jej kapacitu a umožní využiť nové zdroje pre dodávku plynu. Výnimka sa môže vzťahovať na celé nové významné plynárenské zariadenie alebo na jeho časť a je časovo ohraničená. O výnimke rozhoduje úrad na základe žiadosti. Úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať stanovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré zverejňuje spolu s rozhodnutím. Úrad nezaevidoval do dnešnej doby žiadosť o udelenie výnimky, z tohto dôvodu nie je zverejnené žiadne rozhodnutie úradu o udelenie výnimky podľa § 75 ods. 6 zákona o energetike a taktiež príslušné stanovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.