Povinnosť dodávateľa plynu predložiť úradu cenový návrh na schválenie sa vzťahuje aj na regulovanú činnosť dodávky plynu malému podniku.

Podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenovej regulácii podlieha dodávka plynu zraniteľným odberateľom, ktorým je podľa § 2 písm. l) bod 3. a § 2 písm. k) tohto zákona malý podnik s ročnou spotrebou plynu do 100 000 kWh. Podľa § 14 ods. 5 písm. c) tohto zákona je každý dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn malým podnikom, povinný predložiť úradu návrh ceny za dodávku plynu malým podnikom na prvý rok regulačného obdobia alebo do 15 dní od doručenia povolenia v súlade s § 21 ods.1  vyhlášky úradu č. 193/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

Podľa § 29 ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je dodávateľ plynu povinný zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii, vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia. Regulovaný subjekt je oprávnený fakturovať platné ceny tovarov a služieb až po doručení úradom schváleného cenového rozhodnutia.

Zoznam vydaných cenových rozhodnutí za dodávku plynu malým podnikom

Úrad zverejňuje právoplatné rozhodnutia za dodávku plynu malým podnikom na svojej webovej stránke v časti Rozhodnutia.
Tu sa nachádza ich zoznam v abecednom poradí.

Na rok 2014 úrad vydal cenové rozhodnutia na dodávku plynu malým podnikom pre tieto regulované subjekty.

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).