Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje koncovým odberateľom plynu, že na území Slovenskej republiky je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prechod k dodávateľovi poslednej inštancie

Podľa § 18 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., ak dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn, alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu a zároveň odberateľ plynu ku dňu prerušenia dodávok plynu nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, je prevádzkovateľ siete, do ktorej je odberateľ plynu pripojený, povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie.

Pod stratou spôsobilosti dodávať plyn odberateľom plynu sa rozumie skutočnosť, kedy dodávateľ plynu

  • nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
  • mal zrušené povolenie na dodávku plynu alebo mu zaniklo oprávnenie zahraničnej osoby dodávať plyn na vymedzenom území.

Zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom, kedy dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn, alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu a zároveň ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú odberatelia zabezpečenú dodávku plynu iným spôsobom.

Dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie do dotknutých odberných miest začína dňom nasledujúcim po dni, kedy pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn do týchto odberných miest. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať plyn odberateľom najviac počas troch mesiacov.

Ak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zruší dodávateľovi plynu povolenie na dodávku plynu, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a oznámi príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej siete a dodávateľovi poslednej inštancie. Zánik oprávnenia na dodávku plynu zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva oprávnenie na dodávku plynu vzniklo, je táto osoba povinná písomne oznámiť úradu, prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prepravnej siete, a dodávateľovi poslednej inštancie bezodkladne potom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedela.

Dodávateľ poslednej inštancie môže odmietnuť dodávku plynu, ak u odberateľa plynu bol zistený neoprávnený odber plynu, alebo ak pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn do odberného miesta z iných ako v zákone č. 251/2012 Z. z. uvedených dôvodov. Úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami určenými podľa zákona č. 250/2012 Z. z.. Rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie doručí úrad vybranému dodávateľovi a ostatným uchádzačom.

„Podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona o regulácii rozhodnutím č. 0097/2013/P z 09.10.2013 schválil úrad dodávateľa poslednej inštancie pre dodávky plynu pre odberateľov zaradených na účely dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava a v záujme ochrany odberateľov plynu, ktorí nie vlastnou vinou stratili svojho dodávateľa plynu úrad podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii určil  na obdobie od 01. januára 2014 do 31. decembra 2014 rozhodnutím č. 0038/2014/P z  24. 10. 2013 maximálne ceny za dodávku plynu odberateľom plynu dodávateľom poslednej inštancie“.