Prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav, ktorí majú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) vydané cenové rozhodnutia na rok 2014 už podľa § 14 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach nepredkladajú úradu na rok 2015 samostatný návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. V tomto prípade môže prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia na roky 2015 a 2016 podľa § 17 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, pričom uvedie zákonný dôvod na zmenu cenového rozhodnutia.

Dôvod na zmenu cenového rozhodnutia musí byť odôvodnený.

V prípade, ak úrad schváli zmenu cenových rozhodnutí pre regionálne distribučné sústavy úrad oznámi túto skutočnosť príslušným prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav. Znamená to, že úrad začne voči všetkým prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav konanie o cenovej regulácii z vlastného podnetu.