Úradu pre reguláciu sieťových odvetví uverejňuje zoznam výrobcov elektriny, ktorí si podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. nesplnili oznamovaciu povinnosť na rok 2018 voči úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.

Zoznam obsahuje zariadenia výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí nemajú nárok na doplatok a odber elektriny za cenu elektriny na straty na rok 2018, pretože si nesplnili oznamovaciu povinnosť o uplatnení podpory na rok 2018 vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok k 15.08.2017.

Zoznam môže obsahovať:

  1. neaktuálne údaje o výrobcovi elektriny a jeho zariadení z dôvodu ich zmeny,
  2. zariadenia výrobcov elektriny, ktorí si neuplatňujú podporu formou doplatku a výkupom elektriny za cenu za straty,
  3. zariadenia výrobcov elektriny, ktorí previedli záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 7a ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.