Povinné hlásenie výrobcov elektriny:

Originál hlásenia je potrebné zaslať elektronicky aj písomne:

1. Hlásenie zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu:

hlasenia@urso.gov.sk,
do predmetu e-mailovej správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny a špecifikáciu zariadenia.

 

2 Hlásenie zasielajte písomne poštou na adresu úradu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27

Formulár - Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2019; [XLS]
Formulár - Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2019; [ODS_OpenDocument]

Výrobca elektriny je povinný poskytovať úradu (podľa § 27 ods. 2 písm. q) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku
a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Zaslaním tohto hlásenia si výrobca elektriny s právom na podporu splní zároveň povinnosť voči URSO podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie k 15. 08. 2018 o uplatnení podpory na nasledujúci kalendárny rok).

Zaslaním hlásenia o výrobe k 30. 05. 2019 na URSO nie je splnená povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona 309/2009 Z. z. voči prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.: