Na webovom sídle úradu v časti » ROZHODNUTIA » POVOLENIA sú zverejnené tieto základné informácie pre získanie povolenia na podnikanie v energetike:

  • všeobecné informácie pre žiadateľov o povolenie
  • formuláre na podanie žiadosti o vydanie povolenia
  • sadzobník správnych poplatkov
  • platné povolenia rozdelené podľa činností
  • neplatné povolenia

Informácie a usmernenia

  • Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora

Od 1.2.2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorý novelizoval zákon o energetike. Podľa § 4 ods. 6 zákona o energetike je osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona o energetike (všetci držitelia povolenia vydaného úradom), povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Úrad tiež upozorňuje držiteľov potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti vydaných úradom, že aj keď nepodnikajú v energetike na základe povolenia vydaného úradom, môže sa na nich vzťahovať povinnosť registrácie podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.