Informácia o vykonávaní desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva (ďalej len „úrad“) bol dňa 01. 12. 2014 doručený od spoločnosti, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „ eustream“) Plán rozvoja prepravnej siete eustream, a.s. na obdobie 2015 – 2024, ktorého súčasťou bola Správa o plnení desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie 2014 - 2023 (ďalej len „správa“). Predmetná správa bola predložená spoločnosťou eustream podľa § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť eustream v správe informovala úrad o plnení desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete vypracovaného na obdobie 2014 – 2023.

Z plánovaných projektov, ktoré boli publikované v Desaťročnom pláne 2013, boli zrealizované nasledovné projekty:

1) Slovensko - maďarské prepojenie.
Realizáciou slovensko-maďarského prepojenia bol vybudovaný prepojovací plynovod DN 800 o dĺžke 111 km (z toho 92 km na území Maďarska a 19 km na slovenskom území), ktorý je novým prepojením slovenskej a maďarskej tranzitnej siete ako súčasť severo-južného koridoru.

2) Sprístupnenie vstupno/výstupného bodu Veľké Zlievce do komerčnej prevádzky.
Na hraniciach Slovenskej republiky a Maďarska týmto vznikli nové prepravné kapacity vo výške 50,79 GWh/d na vstupe a 126,97 GWh/d na výstupe zo Slovenska.

3) Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na kompresorovej stanici Veľké Zlievce.
Touto inštaláciou sa nahradila zastaraná technológia s nízkou účinnosťou a vysokými emisiami.

4) Modifikácia turbosústrojenstiev Nuovo Pignone 23MW na DLE.
Modifikácia turbosústrojenstiev Nuovo Pignone 23MW na DLE bola spojená so zmenou národnej legislatívy SR (zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší), na základe novely smernice EU a Rady o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ z 24. 11. 2010), ktorá upravuje emisné limity, ktoré sa budú vzťahovať na stroje o tepelnom príkone 50 MW a vyššom, s platnosťou od 01. 01. 2016. Celý projekt modifikácie turbosústrojenstiev Nuovo Pignone 23MW na DLE bol rozdelený na príslušné etapy pre jednotlivé kompresorové stanice, a to : Veľké Kapušany, Ivánka pri Nitre a Veľké Zlievce.

5) Dodávka plynu na Ukrajinu reverzným tokom plynovodom Vojany - Užhorod cez prepojovací bod Budince
Tento mimoriadny projekt si vyžiadala náhla zmena situácie na trhu s plynom v roku 2014, ktorá bola vyvolaná zhoršením Rusko - Ukrajinských vzťahov. Zrealizovaním projektu spoločnosť eustream zabezpečila fyzický spätný tok zemného plynu v smere na Ukrajinu, čím prispela k posilneniu energetickej bezpečnosti Ukrajiny, ako aj k diverzifikácií jej zdrojov zemného plynu.

 

V Bratislave dňa 25. 02. 2015
Spracoval odbor regulácie plynárenstva